Inleiding

In dit raadsprogramma staat het domein van de gemeente zelf centraal. Het gaat over de directe relatie
tussen de gemeente en de inwoners, aan de ene kant via het door de Eindhovenaren democratisch verkozen bestuur en aan de andere kant via de directe dienstverlening aan de inwoners van Eindhoven en het veiligheidsdomein. Wij willen borg staan voor een bestuur waarin de mensen in de stad zich goed vertegenwoordigd en veilig voelen. Ook willen we hoogwaardige dienstverlening bieden aan de inwoner als onze individuele klant.

Onze opgaven van morgen liggen in de dynamiek tussen overheid en samenleving. Dat vraagt om een dienende
overheid die ontwikkeling mogelijk maakt zonder het publiek belang uit het oog te verliezen. Wij spelen onze rol
in een netwerk van gelijkwaardige partners. Soms moeten we verbinden, soms zullen we los moeten laten. Op een aantal thema’s zoals veiligheid pakken we een daadkrachtige rol. Eindhoven staat bekend om haar ‘multiple helix’- samenwerking. Deze intensieve samenwerking is voor ons een metafoor voor de wijze waarop wij als bestuur de stad vooruit willen stuwen. Het schaalniveau van samenwerking en lobby wisselt naar gelang de opgave. Soms in de stad of in het stedelijk gebied, soms in de regio of binnen Brabant, soms op het niveau Amsterdam en Rotterdam of in internationale allianties.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad en is essentieel voor het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben. Ze gaan er terecht vanuit dat die goed wordt bewaakt.
Het terugdringen en voorkómen van criminaliteit blijft topprioriteit. We pakken daarbij een daadkrachtige rol en we blijven werken aan een stad waar Eindhovenaren en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen.
Het veiligheidsbeleid richt zich daarbij met name op de door de gemeenteraad geformuleerde veiligheidsprioriteiten, genoemd in het Beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. Naast de geprioriteerde thema’s uit het beleidskader is er extra aandacht voor de aanpak van veelvoorkomende vermogenscriminaliteit (auto-inbraak, fietsendiefstal en zakkenrollerij), ondermijning en radicalisering & polarisatie.
De gemeente Eindhoven werkt samen aan veiligheid met politie, het openbaar ministerie, andere (maatschappelijke) organisaties en met ondernemers en inwoners.

Verbetering van de dienstverlening is een continue proces. Binnen het programma Graag Gedaan wordt daar invulling aan gegeven. Door het uitvoeren van klantreizen worden de behoeften van onze inwoners, bedrijven en stakeholders inzichtelijk. We hebben ook de ideale klantreis in beeld gebracht waarna aanpassingen aan de werkwijze zijn gerealiseerd. Naast klantreizen hebben we, door middel van pilots, innovatie in dienstverlening gestimuleerd.  We hebben de focus gelegd op het verhogen van gemak voor onze inwoners en bedrijven (o.a. door verdergaande digitalisering). De algemene tevredenheid van de burger over onze dienstverlening is in 2016 gestegen.