Lasten

Personeelslasten

Loonbetalingen en sociale premies en inhuur van derden

Kapitaallasten

Betaalde en toegerekende rente en afschrijvingslasten

Subsidies en overdrachten

Inkomens- en vermogensoverdrachten, verstrekte subsidies/ bijdragen en sociale uitkeringen

Grondbedrijf en overige

Niet in te delen lasten

Lasten die nog niet kunnen worden ingedeeld naar kostencategorieën, bijvoorbeeld stelposten, inclusief de overige (rente)lasten

Goederen en diensten

Lasten in verband met aankopen van goederen en diensten

Verrekeningen

Interne verrekeningen als gevolg van onder meer kostenverdeling en dotaties aan voorzieningen

Storting in reserves   

Dotaties aan reserves

Baten

Uitkeringen gemeentefonds

Ontvangsten van het Rijk in het kader van de algemene uitkering

Overige rijksbijdragen

Ontvangsten van het Rijk voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld WWB

Belastingen en heffingen

Ontvangen belastingopbrengsten en overige heffingen

Grondbedrijf en overige

Niet in te delen baten

Baten die nog niet kunnen worden ingedeeld  naar opbrengsten-categorieën, bijvoorbeeld stelposten, inclusief de overige baten

Rente en dividenden

Ontvangen en toegerekende rente en winstuitkeringen

Goederen en diensten

Baten in verband met verkopen van goederen en diensten

Verrekeningen

Interne verrekeningen als gevolg van onder meer kostenverdeling en vrijval van voorzieningen

Onttrekkingen aan reserves

Inzet van gereserveerde middelen

lasten (x € 1.000)

personeels-

kapitaal-

subsidies en

Grondbedrijf en overig

lasten

lasten

overdrachten

niet in te

overige

overige rente-

delen lasten

lasten

lasten

CPR 1.1 Samenkracht

             937

                  -   

            8.376

                -   

                 -   

                  -   

CPR 1.2 Sociale basisvoorzieningen

             130

             1.536

            7.719

                -   

                 -   

                  -   

CPR 1.3 Onderwijs

             283

           11.433

          14.957

                -   

                 -   

                  -   

CPR 1.4 Gezondheidszorg

               -   

                  -   

            3.525

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.1 Wijkteams

             507

                  -   

          29.857

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.2 Voorzieningen

               -   

                120

          36.903

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.4 Participatie

          3.458

                  -   

          40.043

                -   

               127

                  -   

CPR 2.5 Inkomen

               -   

                   4

         100.504

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.6 Persoonlijke dienstverlening

               -   

                  -   

          48.525

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.7 Regie overnemen

             121

                  -   

          79.853

                -   

                 -   

                  -   

CPR 3.1 Economie

               83

                 82

            3.925

                 5

                 43

                  -   

CPR 3.2 Arbeidsmarkt

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 3.3 Sport

          1.723

             7.488

               228

                -   

              -230

                  -   

CPR 3.4 Kunst en cultuur

               -   

             4.468

          21.517

                -   

                 -   

                  -   

CPR 3.5 Innovatie en design

               -   

                  -   

               751

                -   

               137

                  -   

CPR 3.6 Van Abbemuseum

          2.894

                275

                 -   

                -   

                -20

                  -   

CPR 4.1 Openbare ruimte

             280

                216

                 93

                -   

                 26

                  -   

CPR 4.2 Groen

             143

                315

               134

                -   

                 12

                  -   

CPR 4.3 Water

               82

             4.385

                 -   

                -   

                 13

                  -   

CPR 4.4 Milieu

               66

                239

            1.202

                -   

               289

                  -   

CPR 4.5 Verkeer

               72

             1.426

                 15

                -   

                 27

                  -   

CPR 5.1 Wonen

               65

                563

                 -   

                -   

                 53

                  -   

CPR 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling

             949

             1.854

               279

                -   

               164

                  -   

CPR 5.3 Duurzaamheid

               30

             1.375

                  2

                -   

               369

                381

CPR 5.4 Grond

             191

                  -   

                  2

                -   

                 63

             6.518

CPR 6.1 Publieke dienstverlening

             624

                 35

            1.946

                -   

                 -   

                  -   

CPR 6.2 Bestuur

          9.233

                133

            2.609

                -   

            1.107

                  -   

CPR 6.3 Algemene middelen

               -   

           10.708

                 -   

                -   

                 -   

             6.808

CPR 6.4 Bedrijfsvoering

             480

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 6.5 Veiligheid en leefbaarheid

          1.018

                 31

               552

                -   

               120

                  -   

CPR 6.6 Samenwerken aan veiligheid

               -   

                144

          15.165

                -   

                 -   

                  -   

CPR7.1 Gemeentebrede concernoverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR7.2 Sectorgerelateerde concernoverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR7.3 Indirecte sectoroverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

Sectoren

       131.419

             7.168

               -1   

            2.694

                    1

Projecten

          2.700

                  -   

                 -   

                -   

               743

                  -   

Totaal

       157.488

           53.998

         418.681

                 5

            5.737

            13.708

lasten (x € 1.000)

Grondbedrijf en overig

storting in

totaal

goederen en

verrekening

verrekening

overige

reserves

lasten

diensten

pers. kosten

overhead

verrekeningen

CPR 1.1 Samenkracht

              786

           1.204

                 482

                   -   

            -   

   11.785

CPR 1.2 Sociale basisvoorzieningen

            2.088

           2.090

              1.029

                 658

          132

   15.382

CPR 1.3 Onderwijs

          17.739

           2.553

                 717

              4.904

       6.320

 58.906

CPR 1.4 Gezondheidszorg

            3.760

              333

                 146

                   -   

            -   

     7.764

CPR 2.1 Wijkteams

                51

              371

                 167

                   -   

            -   

   30.953

CPR 2.2 Voorzieningen

            2.754

           4.806

              2.453

                     8

          600

   47.644

CPR 2.4 Participatie

              496

           1.468

                 834

              2.079

       556

   49.061

CPR 2.5 Inkomen

              139

           2.588

              1.428

                   40

            -   

  104.703

CPR 2.6 Persoonlijke dienstverlening

              210

           3.007

              1.556

                   -   

            -   

   53.298

CPR 2.7 Regie overnemen

            3.544

                -   

                   -   

                   -   

            -   

   83.518

CPR 3.1 Economie

            3.495

           1.590

                    -5

                 103

       1.025

   10.346

CPR 3.2 Arbeidsmarkt

              710

              512

                    -8

                 174

            -   

     1.388

CPR 3.3 Sport

            9.057

           7.740

              2.395

              4.473

          235

   33.109

CPR 3.4 Kunst en cultuur

            3.579

           1.194

                  -16

              1.559

          628

   32.929

CPR 3.5 Innovatie en design

              712

              190

                   12

                   83

          218

     2.103

CPR 3.6 Van Abbemuseum

            3.230

               86

                   7

                 640

          582

     7.694

CPR 4.1 Openbare ruimte

          29.403

           2.228

                 261

              1.587

     16.392

   50.486

CPR 4.2 Groen

          13.001

           1.484

                 170

                 762

          300

   16.321

CPR 4.3 Water

            2.901

           1.066

                 132

              9.000

            76

   17.655

CPR 4.4 Milieu

          22.620

           1.318

                 169

              6.740

       2.431

   35.074

CPR 4.5 Verkeer

          20.928

           2.222

                 287

              2.942

       6.793

   34.712

CPR 5.1 Wonen

            2.187

              366

                   36

                 706

          129

     4.105

CPR 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling

            5.095

           4.185

                 128

              2.800

          717

   16.171

CPR 5.3 Duurzaamheid

            3.492

              531

                   57

                 582

       1.125

     7.944

CPR 5.4 Grond

          22.489

              275

                 308

             16.550

          298

   46.694

CPR 6.1 Publieke dienstverlening

            2.173

           5.972

              1.139

                     9

       2.119

   14.017

CPR 6.2 Bestuur

            3.128

           7.291

                 490

                   -   

          427

   24.418

CPR 6.3 Algemene middelen

              153

                23

                   -   

             -4.874

       9.674

   22.492

CPR 6.4 Bedrijfsvoering

            1.504

              695

                   11

              1.208

       5.056

     8.954

CPR 6.5 Veiligheid en leefbaarheid

            1.581

           5.663

                 601

                   49

       1.732

   11.347

CPR 6.6 Samenwerken aan veiligheid

            1.221

              611

                   20

                 104

       1.931

   19.196

CPR7.1 Gemeentebrede concernoverhead

                 -

-

             55.451

-

          700

   56.151

CPR7.2 Sectorgerelateerde concernoverhead

                 -   

8

              5.393

-

            -   

     5.401

CPR7.3 Indirecte sectoroverhead

                 2   

-

             11.474

-

            -   

   11.476

Sectoren

          22.668

                -   

                   -   

          -163.949

            -   

          -   

Projecten

                 -   

           8.171

              6.281

            -17.895

            -   

          -   

Totaal

        206.896

          71.841

             93.605

          -128.958

     60.196

  953.197

baten (x € 1.000)

uitkeringen

overige

belastingen

Grondbedrijf en overig

gemeente-

rijksbijdragen

en heffingen

renten en

overige

goederen

fonds

dividenden

overdrachten

en diensten

CPR 1.1 Samenkracht

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 1.2 Sociale basisvoorzieningen

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 37

             2.664

CPR 1.3 Onderwijs

               -   

           10.831

                 -   

                -   

               359

             2.031

CPR 1.4 Gezondheidszorg

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.1 Wijkteams

               -   

                 52

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 2.2 Voorzieningen

               -   

                  -   

                 -   

                -   

            5.760

                224

CPR 2.4 Participatie

               -   

             1.321

                 -   

                -   

               502

                377

CPR 2.5 Inkomen

               -   

           94.980

                 -   

                -   

              -586

                218

CPR 2.6 Persoonlijke dienstverlening

               -   

                528

                 -   

               31

               469

                640

CPR 2.7 Regie overnemen

               -   

                  -   

                 -   

                -   

            2.554

                389

CPR 3.1 Economie

               -   

                  -   

            1.249

                -   

               733

             1.086

CPR 3.2 Arbeidsmarkt

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR 3.3 Sport

               -   

                  -   

                 -   

                -   

               117

            13.983

CPR 3.4 Kunst en cultuur

               -   

                  -   

                 -   

                -   

               758

             3.591

CPR 3.5 Innovatie en design

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                290

CPR 3.6 Van Abbemuseum

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

             2.082

CPR 4.1 Openbare ruimte

               -   

                109

               786

                -   

                 -   

             8.176

CPR 4.2 Groen

               -   

             243

                 -   

                -   

                 -   

             1.360

CPR 4.3 Water

               -   

                  -   

          17.121

                -   

                 -   

                312

CPR 4.4 Milieu

               -   

             3.471

          22.723

                -   

                 -   

             1.095

CPR 4.5 Verkeer

               -   

       6.743

          12.499

                -   

               153

             8.704

CPR 5.1 Wonen

               -   

                  -   

                 -   

             110

               111

             1.156

CPR 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling

               -   

            3.099

            6.945

                -   

                 -   

             8.147

CPR 5.3 Duurzaamheid

               -   

2.967

                 -   

                -   

                 -   

             2.230

CPR 5.4 Grond

               -   

             4.131

                 -   

  -3.787

                 -   

            37.173

CPR 6.1 Publieke dienstverlening

               -   

                531

          58.067

               39

                  5

                444

CPR 6.2 Bestuur

               -   

                  -   

                 -   

                -   

               116

             1.252

CPR 6.3 Algemene middelen

       415.535

                 63

                 -   

         42.597

                 -   

                    6

CPR 6.4 Bedrijfsvoering

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                290

CPR 6.5 Veiligheid en leefbaarheid

               -   

                 97

               304

                -   

                  2

                496

CPR 6.6 Samenwerken aan veiligheid

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

             4.141

CPR7.1 Gemeentebrede concernoverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR7.2 Sectorgerelateerde concernoverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

CPR7.3 Indirecte sectoroverhead

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

Sectoren

               -   

                 48

                 -   

                -   

                 -   

             5.538

Projecten

               -   

                  -   

                 -   

                -   

                 -   

                  -   

Totaal

       415.535

         129.214

         119.694

         38.990

          11.090

          108.095

baten (x € 1.000)

Grondbedrijf en overig

ontrekkingen

totaal

verrekening

verrekening

overige

aan reserves

baten

pers,kosten

overhead

verrekeningen

CPR 1.1 Samenkracht

                 -   

                -   

                   -   

                   92

            92

CPR 1.2 Sociale basisvoorzieningen

                 -   

                -   

              1.254

                 455

       4.410

CPR 1.3 Onderwijs

                 -   

                -   

                1.796

             15.995

     31.012

CPR 1.4 Gezondheidszorg

                 -   

                -   

                   -   

                   -   

            -   

CPR 2.1 Wijkteams

                 -   

                -   

                   -   

                   -   

            52

CPR 2.2 Voorzieningen

                 -   

                -   

                   25

                   -   

       6.009

CPR 2.4 Participatie

                 -   

                -   

              1.030

                 623

       3.853

CPR 2.5 Inkomen

                 -   

                -   

                   -   

            13.319

    107.931

CPR 2.6 Persoonlijke dienstverlening

                 -   

                -   

                 892

              3.907

       6.467

CPR 2.7 Regie overnemen

                 -   

                -   

                   -   

              3.545

       6.488

CPR 3.1 Economie

                 -   

                -   

                   -   

              1.304

       4.372

CPR 3.2 Arbeidsmarkt

                 -   

                -   

                   -   

                 315

          315

CPR 3.3 Sport

                 -   

                -   

                1.659

                 777

     16.536

CPR 3.4 Kunst en cultuur

                 -   

                -   

              1.639

                 138

       6.126

CPR 3.5 Innovatie en design

                 -   

                -   

                   -   

                 430

          720

CPR 3.6 Van Abbemuseum

                 -   

                -   

                   -   

                 829

       2.911

CPR 4.1 Openbare ruimte

                 -   

                -   

              1.681

            16.954

    27.706

CPR 4.2 Groen

                 -   

                -   

                 459

              2.450

       4.512

CPR 4.3 Water

                 -   

                -   

                   28

                  320

     17.781

CPR 4.4 Milieu

                 -   

                -   

                 658

              2.722

     30.669

CPR 4.5 Verkeer

                 -   

                -   

                   -   

             10.670

     38.769

CPR 5.1 Wonen

                 -   

                -   

                   47

                 1.862

       3.286

CPR 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling

                 -   

                -   

                 895

             -1.253

     17.833

CPR 5.3 Duurzaamheid

                 -   

                -   

                 700

                 223

       6.120

CPR 5.4 Grond

                 -   

                -   

              1.416

              1.139

     40.072

CPR 6.1 Publieke dienstverlening

                 -   

                -   

                     1

                 388

     59.475

CPR 6.2 Bestuur

                 -   

                -   

                   45

                 336

       1.749

CPR 6.3 Algemene middelen

                 -   

                -   

                   29

              6.546

    464.776

CPR 6.4 Bedrijfsvoering

                 -   

                -   

                 963

              6.309

       7.562

CPR 6.5 Veiligheid en leefbaarheid

                 -   

                -   

                   -   

              1.478

       2.377

CPR 6.6 Samenwerken aan veiligheid

                 -   

                -   

                 748

              2.568

       7.457

CPR7.1 Gemeentebrede concernoverhead

                 -   

           4.837

                   -   

                   -   

       4.837

CPR7.2 Sectorgerelateerde concernoverhead

                 -   

           -

                   -   

                   -   

    -

CPR7.3 Indirecte sectoroverhead

                 -   

               1.280   

                   -   

                   -   

         1.280   

Sectoren

          71.842

          87.487

          -164.915

                   -   

            -   

Projecten

                 -   

                -   

                   -   

                   -   

            -   

Totaal

          71.842

          93.604

          -148.950

           94.441

    933.555