Inleiding

Bedrijfsvoering draagt eigenstandig, en in nauwe verbondenheid met het primaire proces, bij aan de realisatie van de gezamenlijke ambitie voor de stad. We adviseren, ondersteunen en faciliteren het college van B&W, de gemeentesecretaris, de Directieraad en de sectoren en leveren diensten en producten die aansluiten op de behoeften (snelheid, gemak, kwaliteit) voor zo laag mogelijke kosten.
Bedrijfsvoering staat daarbij steeds meer in directe verbinding met de stad en de omgeving, sluit slimme coalities en zoekt experimenteerruimte. Daarbij kiezen we voor standaardisatie waar dat kan en maatwerk waar dat moet en maken keuzes in wat we in de nabije toekomst zelf en samen met partners doen of aan anderen overlaten. Om intern en extern innovatief te kunnen samenwerken aan een duurzame en inclusieve samenleving zijn sociale, systeem- en technologische innovatie nodig. Door zelf een duurzame en inclusieve organisatie te zijn vervult de gemeente een voorbeeldrol.