SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1 / 01

Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.419.149

€ 489.129

OCW

D1A

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016 - 2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contact gemeenten

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D1A / 01

Indicatornummer: D1A / 02

Indicatornummer: D1A / 03

€ 0

€ 0

€ 0

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 (OAB)
                                                                                                                            Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017
                                 Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01

Indicatornummer: D9 / 02

Indicatornummer: D9 / 03

Indicatornummer: D9 / 04

€ 5.248.925

€ 1.762.389

€ 1.166.000

€ 292.443

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten)  uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05

Indicatornummer: D9 / 06

Indicatornummer: D9 / 07

Indicatornummer: D9 / 08

1

2

3

4

5

6

7

100

OCW

D10

(Volwassenen) Onderwijs 2015-2017

Participatiewet

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Besteding (jaar T) van educatie bij andere aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch)

Ten minste 50% besteed aan roc’s
ja/nee (automatisch)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle nvt

Aard controle nvt

Indicatornummer: D10 / 01

Indicatornummer: D10 / 02

Indicatornummer: D10 / 03

Indicatornummer: D10 / 04

Indicatornummer: D10 / 05

€ 1.539.967

€ 1.496.780

€ 0

€ 1.496.780

ja

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: D10 / 06

Indicatornummer: D10 / 07

€ 107.190

€ 0

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01

Indicatornummer: E3 / 02

Indicatornummer: E3 / 03

Indicatornummer: E3 / 04

Indicatornummer: E3 /  05

1

BSV 2010029567

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

IenM/BSK-2014/242464

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

IenM/BSK-2016/142957

€ 74.085

€ 0

€ 0

€ 0

4

IenM/BSK-2016/165538

€ 90.735

€ 118.502

€ 0

€ 0

5

100

Kopie beschikkingsnummer

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen           

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R     

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06

Indicatornummer: E3 / 07

Indicatornummer: E3 / 08

Indicatornummer: E3 / 09

Indicatornummer: E3 / 10

Indicatornummer: E3 / 11

1

BSV 2010029567

€ 0

€ 3.988.481

€ 0

€ 0

Nee

2

IenM/BSK-2014/242464

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

IenM/BSK-2016/142957

€ 0

€ 74.085

€ 0

€ 0

Nee

4

IenM/BSK-2016/165538

€ 0

€ 90.735

€ 118.502

€ 0

Nee

5

100

I&M

E11B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)

Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E11B / 01

Indicatornummer: E11B / 02

Indicatornummer: E11B / 03

Indicatornummer: E11B / 04

Indicatornummer: E11B / 05

Indicatornummer: E11B / 06

1

1708452/1567619

€ 290.340

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

1708452/1590618

€ 823.244

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

1647913

€ 411.622

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

1655405

€ 12.500

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

1680994

€ 411.622

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

1708602

€ 411.622

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

7

1732668

€ 411.622

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

8

2405495

€ 329.298

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

9

2767707

€ 329.298

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

10

2768189

€ 240.082

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

11

2823937

€ 0

€ 5.968.447

€ 0

€ 0

€ 0

12

3452022

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

13

rente 2009

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

14

rente 2010

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

15

rente 2011

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

16

rente 2012

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

17

rente 2013

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

18

rente 2014

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

19

rente 2015

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

20

rente 2016

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

21

22

23

100

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T)Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 07

Indicatornummer: E11B / 08

Indicatornummer: E11B / 09

Indicatornummer: E11B / 10

1

1708452/1567619

€ 823.244

€ 823.244

€ 0

2

1708452/1590618

€ 823.244

€ 823.244

€ 0

3

1647913

€ 411.622

€ 411.622

€ 0

4

1655405

€ 12.500

€ 12.500

€ 0

5

1680994

€ 411.622

€ 411.622

€ 0

6

1708602

€ 411.622

€ 411.622

€ 0

7

1732668

€ 411.622

€ 411.622

€ 0

8

2405495

€ 329.298

€ 329.298

€ 0

9

2767707

€ 329.298

€ 329.298

€ 0

10

2768189

€ 240.082

€ 329.298

€ 0

11

2823937

€ 0

€ 14.314.135

€ 0

12

3452022

€ 0

€ 2.900.000

€ 0

13

rente 2009

€ 0

€ 0

€ 0

14

rente 2010

€ 0

€ 0

€ 0

15

rente 2011

€ 0

€ 0

€ 0

16

rente 2012

€ 0

€ 0

€ 0

17

rente 2013

€ 0

€ 0

€ 0

18

rente 2014

€ 0

€ 0

€ 0

19

rente 2015

€ 0

€ 0

€ 0

20

rente 2016

€ 0

€ 0

€ 0

21

22

23

100

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11B / 11

Indicatornummer: E11B / 12

Indicatornummer: E11B / 13

Indicatornummer: E11B / 14

1

1708452/1567619

€ 0

€ 0

Ja

2

1708452/1590618

€ 0

€ 0

Ja

3

1647913

€ 0

€ 0

Ja

4

1655405

€ 0

€ 0

Ja

5

1680994

€ 0

€ 0

Ja

6

1708602

€ 0

€ 0

Ja

7

1732668

€ 0

€ 0

Ja

8

2405495

€ 0

€ 0

Ja

9

2767707

€ 0

€ 0

Ja

10

2768189

€ 0

€ 0

Ja

11

2823937

€ 0

€ 0

Ja

12

3452022

€ 0

€ 0

Ja

13

rente 2009

€ 47.344

€ 0

Ja

14

rente 2010

€ 32.678

€ 0

Ja

15

rente 2011

€ 75.572

€ 0

Ja

16

rente 2012

€ 18.850

€ 0

Ja

17

rente 2013

€ 5.325

€ 0

Ja

18

rente 2014

€ 8.655

€ 0

Ja

19

rente 2015

€ 0

€ 0

Ja

20

rente 2016

€ 0

€ 0

Ja

21

22

23

24

100

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2016

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW


Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ


Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01

Indicatornummer: G2 / 02

Indicatornummer: G2 / 03

Indicatornummer: G2 / 04

Indicatornummer: G2 / 05

Indicatornummer: G2 / 06

€ 92.386.779

-€ 503.887

€ 5.121.155

-€ 24.552

€ 579.182

-€ 671

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07

Indicatornummer: G2 / 08

Indicatornummer: G2 / 09

Indicatornummer: G2 / 10

Indicatornummer: G2 / 11

Indicatornummer: G2 / 12

€ 1.035.949

€ 68.354

-€ 16.061

€ 439.370

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2016

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                     

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01

Indicatornummer: G3 / 02

Indicatornummer: G3 / 03

Indicatornummer: G3 / 04

Indicatornummer: G3 / 05

Indicatornummer: G3 / 06

€ 603.669

€ 331.849

€ 109.972

€ 746.457

€ 0

€ 0

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07

Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 09

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: H1 / 01

€ 610.147

Toelichting  sisa E3/01 regel 4 sanering verkeerslawaai Stilwegdek Piuslaan
De uitvoering van het werk is gestart op 8 augustus 2016. De totale kosten voor het werk bedragen € 209.236,89.
In het rapport ‘AO VL Stil wegdek Piuslaan Eindhoven_19-12-2016_def_IvB_EG incl. bijlagen’ van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 19 december 2016 is een subsidiebijdrage bepaald van € 90.735,=. De subsidieaanvraag is nog niet ingediend bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai.
Bureau Seanering Verkeerslawaai stemt ermee in de uitgaven ten laste van het Rijk en ten laste van de eigen middelen te verantwoorden over 2016, het jaar waarin de uitgaven zijn gedaan, zonder dat daarvoor een subsidiebeschikking is ontvangen door de gemeente Eindhoven. De te subsidiëren uitgave dient verantwoord te worden onder E3/02. De resterende kosten € 118.501,89 dienen ten laste van de eigen middelen onder E3/03 verantwoord te worden. Bureau Sanering Verkeerslawaai plaatst de kanttekening dat het definitieve subsidie-bedrag nog niet vaststaat.