Onze bedrijfsvoering draagt in nauwe verbondenheid met het primair proces bij aan de realisatie van de gezamenlijke ambitie van de stad. Daarbij zijn we op expeditie naar een moderne, slanke, flexibele, adaptieve, professionele en financieel gezonde gemeentelijke organisatie. We zien dat we steeds meer innovatief en slim samenwerken op allerlei niveaus en in slimme coalities. 2016 was een werkjaar waarin we aan de hand van vier onlosmakelijk met elkaar verbonden thema’s in onze bedrijfsvoering hebben gewerkt aan de ambities van het coalitie-programma. Tegelijk staan we nog voor grote uitdagingen om onze bedrijfsvoering gemeentebreed te verbeteren. Bedrijfsvoeringsprocessen lopen door de hele organisatie, terwijl we de processen veelal sectoraal hebben georganiseerd. We zijn bezig met een verandering naar een meer integrale bedrijfsvoering, dat kost tijd en maakt dat de samenwerking zowel intern als extern op bedrijfsvoeringsgebied nog moeizaam loopt. Ook de vertaling en uitvoering van de vele veranderingen in wet- en regelgeving (denk aan steeds strengere aanbestedingswetgeving en ook de decentralisaties in het sociaal domein) naar gemeentebrede en sectorale bedrijfsvoeringsprocessen moet verder worden verbeterd en geprofessionaliseerd. Concrete voorbeelden zijn de gemeentebrede inrichting van het inkoopproces, het gemeentebreed inrichten van databestanden (1 keer opslaan van data en meervoudig gebruiken), informatiebeveiliging en privacy. We zijn met het verbeterproces volop aan de slag en hebben in 2016 verschillende acties afgerond en in gang gezet. Deze worden hieronder uiteengezet onder de vier ambities van het coalitieprogramma (1) Adaptief vermogen, (2) Innovatieve samenwerking, (3) Duurzame en inclusieve organisatie, (4) Prestatie.