Kerngegevens per 31 december

2014

2015

2016

Sociale structuur:

Aantal inwoners

223.220

224.788

226.921

Inwoners < 20

45.597

45.586

45.712

Inwoners > 64 jaar

36.763

36.270

37.774

Inwoners 65 t/m 74 jaar

19.498

19.895

20.264

Inwoners 75-84 jaar

12.646

12.674

12.642

Inwoners 85 jaar e.o.

4.619

4.701

4.868

Aantal WW-uitkeringen

5.870

6.167

5.500

Aantal bijstandsgerechtigden WWB

6.238

6.502

7.075

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.887

8.887

8.887

Lengte wegen (in km)

938

938

937

Lengte waterwegen (in km)

123

123

123

Aantal woningen

104.364

106.732

107.812

Aantal bewoners per woning

2,14

2,14

2,13

% huurwoning

52

52

52

% eigen woning

48

48

48

Algemene gegevens

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Personeel:

Formatie in fte’s (per 31 december)

1.663

1.796

1.784

Totaal personeelskosten (x € 1.000)

149.030

155.681

162.969

- ten laste van exploitatie

148.640

155.681

157.488

- ten laste van activa en voorzieningen

390

0

5.481

Rente:

Omslagrente

3,75%

3,75%

3,75%

Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden

1,5%

1,5%

1,5%

Rente reserves / voorzieningen

3,75%

3,75%

3,75%

Prijsstijging voor:

Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten

0,5%

0,5%

0,5%

Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten

1,5%

1,5%

1,5%

Indexering inkomsten:

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

Algemene dekkingsmiddelen (x 1.000)

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

47.105

47.921

47.798

Hondenbelasting

920

989

1.012

Precariorechten

890

923

995

Algemene uitkeringen

Uitkeringen Gemeentefonds

402.439

409.359

415.535

Dividend

BNG

98

200

175

Rente beleggingen

110

3.792

4.972

Eindhoven Airport

113

57

96

Essent

25

6

113

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

5.552

7.899

8.981

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

3.310

3.263

3.459

Rente belegde reserves

9.783

7.077

7.207

Onvoorzien

227

       227

220

Balans (x € 1 miljoen)

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

materiële vaste activa

529

694

525

immateriële activa

89

0

114

financiële vaste activa (uitzettingen)

14

0

0

financiële vaste activa (doorleningen)

51

53

48

voorraden (NIEGG en BIE)

110

130

104

voorraden (overig)

14

30

7

vlottende activa overig

     99

     43

89

balanstotaal activa

906

950

887

eigen vermogen

238

189

185

voorzieningen

66

73

56

vaste schulden

417

452

435

kasgeldleningen

42

66

62

vlottende passiva overig

    143

    170

149

balanstotaal passiva

906

950

887

totale baten excl. reserves

837

844

839