Staat van reserves 2016

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

Grootboek:  09000 Algemene reserves

2114 Reserve Eigen Kapitaal

    -resultaatbestemming 2015

87.545.155

3.135.000

      15.855.761

9.302.646

97.233.270

3.459.418

Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

09000 Algemene reserves

87.545.155

18.990.761

9.302.646

97.233.270

3.459.418

Grootboek:  09002 Bestemmingsreserves

2020 Reserve Volkshuisvesting

136.446

25.000

111.446

4.726

Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003 het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen.

2040 Reserve huisvesting onderwijs

10.771.275

1.709.059

5.531.029

6.949.305

351.538

Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden.

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

70.896

70.896

2.659

Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV).

2116 Saldireserve specifiek

9.142.260

1.691.000

6.722.000

4.111.260

256.598

De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).

2123 Reserve Strategische Impulsen

29.627

29.000

627

In 2005 zijn middelen ontvangen uit de verkoop van NRE. Middels eerdere kadernota's en begrotingen is hier een prioritering onder gelegd.

2124 Reserve internationale school

1.358.270

2.019.935

1.526.000

1.852.205

50.935

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School.

2131 Reserve bodemsanering

390.073

332.000

410.000

312.073

13.409

Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

16.005.101

1.732.820

14.272.281

589.792

Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing.

2136 Reserve Groenvoorziening

7.875

3.000

5.000

5.875

143

Ingesteld 14 april 2003 ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen  in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap.

2139 Reserve egalisatie overhead projecten

53.000

158.000

211.000

4.456

Deze reserve wordt ingezet om verschillen  tussen de geraamde overhead en  de werkelijke overhead  op lopende projecten te egaliseren.

2141 Reserve water

72.886

72.886

2.733

Onderhoudsprojecten Baggeren met een looptijd van meer dan een jaar. Op beperkte schaal kunnen ook financiële mee- en tegenvallers via deze reserve worden verwerkt.

2146 Reserve maatschappelijk  nut in ontwikkeling

35.505.310

8.949.000

17.393.914

27.060.396

969.925

Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

2166 Reserve buurtsportcoaches

1.020.136

221.000

1.241.136

36.599

Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten.

2185 Reserve  opkomst verkiezingen

22.000

11.000

33.000

825

Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

2190 Reserve Burgerzaken

787.000

1.096.000

388.000

1.495.000

29.513

Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.

2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

2.067.102

111.000

111.000

2.067.102

77.516

Ingesteld 20 december 2004. Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut.

2194 Reserve NRE Mobiliteit

98.573

97.000

1.573

3.696

Deze reserve betreft NRE-gelden en is ontstaan vanuit de restanten exploitatiemiddelen van 2007. Dit betreffen: actieprogramma fiets, verkeersregelinstallaties (VRI's), Pilot Gratis Openbaar vervoer, reconstructieprojecten.

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

650.061

232.000

217.255

664.807

24.377

T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

1.167.243

350.000

611.652

905.591

43.772

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum.

2223 Reserve Buurtontmoeting

1.280.001

132.000

210.000

1.202.001

44.854

Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst

2231 Reserve NASB-projecten

134.000

24.000

110.000

4.650

Projecten die tot doel hebben het terugdringen van bewegingsarmoede, verminderen van overgewicht, terugdringen gezondheidsproblemen en realiseren beweegvriendelijke omgeving.

2261 Reserve waardebonnen

91.788

91.788

0

2.005

Uitvoeren van de subsidieregeling mbt waardebonnen.

2266 Reserve Krachtwijken

2.152.000

273.000

1.879.000

74.872

Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen.

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven

0

0

3.203

Vereffening alle kosten en opbrengsten.

2270 Reserve ombuigingen

1.141.951

1.141.951

0

24.995

De reserve is ontstaan uit een afsplitsing van de risicovoorziening inzake de verkoop van Endinet.

2272 Reserve parkeerfonds

2.701.842

337.724

3.039.566

101.319

Middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

2273 Reserve explosieven

1.548.070

1.548.070

58.053

Het betalen van de kosten rond opsporing en ruiming van explosieven, die voorheen voor vergoeding in aanmerking kwamen volgens het "Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006".

2275 Reserve Reserveringen 2010

113.476

113.476

0

2.490

Monitoring van de in 2010 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van bezuinigingen 2011, verplichtingen, afspraken met derden en afspraken met het GO. Inzet van deze middelen vindt over meerdere jaren plaats.

2276 Risicoreserve PSV

1.836.295

347.786

2.184.081

68.861

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

2277 Reserve WKO Botenlaan

75.589

4.000

5.000

74.589

2.819

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

2282 Reserve circulaires gemeentefonds

1.054.372

1.132.778

1.055.000

1.132.150

23.055

Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering tbv komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is.

2287 Reserve financieringsfonds MIP

3.507.826

10.477.000

11.198.000

2.786.826

114.821

Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut.

2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken

6.921.518

123.000

3.857.000

3.187.518

201.213

Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken.

2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen

905.082

826.793

228.000

1.503.875

30.507

Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

2295 Reserve Sociaal Domein

16.262.364

16.262.364

0

367.478

Voorkomen dat inwoners door de transformatie sociaal domein (WIJ-Eindhoven) en de drie decentralisaties tussen wal en schip vallen en innovatieve maatregelen inzake transformatie sociaal domein.

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

2296 Reserve Revolving fund monumenten

694.713

506.000

253.000

947.713

25.708

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.

2297 Reserve reserveringen 2013

75.226

75.226

0

1.633

Monitoring van de in 2013 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden. Deze posten zijn allen specifiek benoemd.

2298 Reserve frictiekosten ombuigingen

409.000

260.000

149.000

11.275

De reserve dient ter dekking van de van Route 2014 afgeleide of daaraan gerelateerde interne (frictie)kosten zoals (tijdelijke) vervanging en inhuur, persoonsgebonden werkplekkosten, kosten van het mobiliteitscentrum en de aanvullende voeding van de 'Voorziening frictiekosten ombuigingen' op basis van toekomstig, op Organisatie- en Formatieplannen definitief vast te stellen plaatsingsplannen.

2299 Reserve reserveringen 2014

630.292

630.292

0

15.975

Monitoring van de in 2014 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van de verplichtingen en afspraken met derden.

2300 Reserve frictiekosten VRBZO

8.246.000

1.653.000

2.175.000

7.724.000

324.948

Mogelijke tekorten en de onderkende risico's inzake frictiekosten VRBZO in de toekomst af te dekken

2302 Reserve reserveringen 2015

5.353.898

5.201.000

152.898

119.506

Monitoring van de in 2015 gereserveerde middelen die benodigd zijn voor het nakomen van de verplichtingen en afspraken met derden.

2303 Reserve Biomassacentrale Strijp T

0

1.125.393

1.125.393

22.742

vereffening van alle kosten en opbrengsten mbt de biomassacentrale Strijp T

2304 Reserve voorbereidingskrediet investeringen

0

1.100.000

975.000

125.000

9.499

voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken

2305 Reserve groot onderhoud

0

13.918.000

5.532.561

8.385.439

11.197

Egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water)

2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

0

861.000

861.000

Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

2308 Reserve reserveringen 2016

0

7.448.277

7.448.277

monitoring van de in 2016 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.

2309 Reserve Programma Graag Gedaan

0

185.000

185.000

Opvangen van de kostenfluctuatie van het  project Graag Gedaan

09002 Bestemmingsreserves

134.490.438

57.060.745

84.361.329

107.189.854

4.130.889

Reserve

Stand per 1/1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per 31/12

rente

Doel

Grootboek:  09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst

2285 Reserve afdekken lasten activeren investeringen

776.977

776.977

0

12.211

Dekking voor lasten van reeds geactiveerde investeringen in Effenaar, Stadsschouwburg, PopEi, Sportpark Botenlaan, Beatrixkanaal en Werkplein Mercado.

09004 Bestemmingsreserves tbv afdekken kap.lst

776.977

0

776.977

12.211

Totaal

222.812.570

76.051.506

94.440.952

204.423.124

7.602.518

Staat van voorzieningen 2016

Voorziening(groepering)

Stand per 1/1

Toevoe-gingen

Vrijgevallen bedragen

Verminderingen

Stand per 31/12

Berekende rente

Doel

Grootboek:  09100 Onderhoudsvoorzieningen

Onderhoudsv. Eigen huisvesting

4.887.396

1.081.000

706.122

339.927

4.922.347

202.609

Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsv. Maatschappelijk Vastgoed

12.852.190

5.565.372

4.213.708

-610.621

14.814.475

502.650

Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsv. Overig vastgoed

2.359.695

513.000

504.793

64.281

2.303.621

101.610

Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Onderhoudsvoorzieningen BCB

747.668

80.000

748.000

32.238

47.430

24.214

Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

Overige onderhoudsvoorzieningen

139.795

37.000

62.805

113.990

5.160

Gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten over diverse jaren gebaseerd op onderhoudsplan

09100 Onderhoudsvoorzieningen

20.986.743

7.276.372

6.172.623

-111.369

22.201.862

836.242

Grootboek:  09102 Risicovoorzieningen

5115 Voorz. risico's schulddienstverlening

133.788

-935

134.723

5.017

Ten behoeve van oninbare leningen verstrekt door Schulddienstverlening (Stadsbank)

5124 Vrz. alg. risico garanties en gelden.

2.000.000

203.725

963.725

100.000

1.140.000

75.060

Dekking van eventuele aanspraken op verstrekte garanties en geldleningen. De uitstaande garanties en geldleningen zijn getoetst op solvabiliteit, liquiditeit en overige beschikbare informatie verstrekt door de geldnemers zelf en bank.

5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

8.547.187

1.378.661

5.314.777

4.611.071

320.520

De voorziening dient ter financiering van de frictiekosten (loon- en WW-kosten) van (tijdelijk) boventalligen als gevolg van de afwikkeling van de uit Route 2014 voortvloeiende personele taakstellende bezuiniging.

09102 Risicovoorzieningen

10.680.975

1.582.386

962.790

5.414.777

5.885.794

400.596

Voorziening(groepering)

Stand per 1/1

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Verminderingen

Stand per 31/12

Berekende rente

Doel

Grootboek:  09104 Voorzieningen onderwijs

5255 Voorziening risico ISE

1.800.000

1.689.000

111.000

0

63.684

Voor toekomstige verliezen/verplichtingen uit de businesscase ISE

09104 Voorzieningen onderwijs

1.800.000

1.689.000

111.000

0

63.684

Grootboek:  09108 Overige voorzieningen

5109 Voorziening Wachtgeldverplichtingen

196.606

50.183

146.423

5.640

Dekking voor de wachtgeldverplichtingen van de Lumens Groep die de gemeente Eindhoven heeft overgenomen.

5132 Voorziening afvalstoffen

2.135.395

725.000

596.337

2.264.057

80.077

Opvangen van schommelingen in de afvalstoffenheffing (huishoudens) en reinigingsrecht (bedrijven).

5138 Egalisatievoorziening Baekelandplein

9.212

38.000

47.212

0

464

Egalisatievoorziening jaarresultaten exploitatie panden aan het Baekelandplein (van Stichting Trudo en gemeente Ehv).

5191 Voorziening voormalig personeel

1.311.827

144.714

1.167.113

53.310

Kosten voormalig personeel

5205 Vrz GSB3 Econ pijler: bedr.terr. De Kade

0

24.000

24.000

413

Saldo  wordt in 2017 overgeboekt naar onderhoudsvoorziening BCB

5206 Voorziening parkeerfonds

0

19.630

19.630

675

De financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen
van de parkeerdruk in de openbare ruimte.

5225 Vrz compensatieregeling bomen

738.370

106.477

154.000

690.847

26.136

Uitgaven tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats. Uitgaven tbv het revitaliseren van het bomenbestand. Uitgaven voor onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen. Genoemde bestedingsdoelen kunnen alleen plaatsvinden in de openbare ruimte.

5254 Asbestsanering TR centrale

2.450.000

2.450.000

28.653

dekking van de kosten van de restant asbestsanering van de voormalige TR-centrale

5263 Verliesgevende facilitaire projecten

0

673.170

673.170

Dekking van verwachte nadelige resultaten op facilitaire projecten omdat (toekomstige) kosten van het project niet allemaal kunnen worden verhaald op een derden.

09108 Overige voorzieningen

6.841.410

1.586.277

797.550

2.644.898

4.985.240

195.369

Voorziening(groepering)

Stand per 1/1

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Verminderingen

Stand per 31/12

Berekende rente

Doel

Grootboek:  09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

5135 Voorziening Riolen

25.227.258

7.392.571

9.248.141

23.371.687

984.300

Deze voorziening wordt ingezet voor investeringen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiermee kan de tariefstijging van de rioolheffing de komende planperiode (2011-2014) worden beperkt tot de gemeentelijke indexering.

09109 (Overige) vervangingsvoorzieningen

25.227.258

7.392.571

9.248.141

23.371.687

984.300

Totaal

65.536.387

17.837.606

9.621.962

17.307.447

56.444.583

2.480.192

Toelichting reserves conform realisatie afgewikkeld.
De onttrekkingen en stortingen in de reserves wordt conform begroting gerealiseerd. Een aantal reserves is echter uitgezonderd van deze regel. Over deze reserves wordt hieronder toelichting gegeven.
 

Nummer reserve

2040

Naam reserve

Reserve huisvesting onderwijs

Raadsprogramma

RP1 Sociale Basis

Maximale omvang reserve

€ 20.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Het doel is de fluctuaties in uitgaven voor huisvesting onderwijs op te vangen. De reserve wordt gevoed met een bedrag ter hoogte van de middelen die eventueel jaarlijks overblijven ten opzichte van het jaarlijks onderwijsbudget. Aan de reserve wordt onttrokken indien het jaarlijks exploitatiebudget een tekort vertoont (egalisatiefunctie).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 10.771.275

 5.531.029

 1.709.059

 6.949.305

Toelichting onttrekkingen

Herontwikkeling Urkhovenseweg (’t karregat)

 44.000

Meerkosten brandveiligheid Maerlant

 114.000

Spoedaanvraag Novalis onderwijs

22.000

Herstelwerkzaamheden BS ‘t Slingertouw

386.000

Spoedaanvraag juli huisvesting onderwijs

350.000

Sloop Heraultlaan 4

274.000

Progr.&overzicht huisvesting onderwijs 2016

426.000

Dekkingsvoorstel Von Flotowlaan

25.000

Basisscholen Tarieq&Reigerlaan

107.000

’t Karregat

417.000

Spoedaanvraag De springplan

 9.000

Aanvraag Regenboog

 6.000

Herstelwerkzaamheden Waterlinie

798.000

VMBO Piuslaan

 205.000

App-/onderzoekskst project onderwijshuisvesting

982.000

Saneren activa onderwijs

 314.000

Spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding Novalis

178.000

Vrijval deel onderhoud

 794.029

Spoedaanvragen onderwijs mei

80.000

Toelichting stortingen

Subsidie maatregel brede scholen

21.000

Projecten Ruimtelijk Domein

640.000 

Kapitaallasten correctie a.g.v. wijzigingen investeringsplan

 15.000

Inrichtingskosten/huisvestingsprojecten onderwijs

771.000 

Inrichtingskosten/huisvestingsprojecten onderwijs (voor res. MIP)

 144.000

Slotboeking 2016

118.059 

Nummer reserve

2124

Naam reserve

Reserve Internationale School

Raadsprogramma

RP1 Sociale Basis

Maximale omvang reserve

€ 30.000.000

Looptijd reserve

31-12-2043

Doel reserve

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School (DBFMO in combinatie met school PPS).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 1.358.270

 1.526.000

 2.019.935

 1.852.205

Toelichting onttrekkingen

Op basis van de geprognotiseerde uitgaven/inkomsten een onttrekking uit de reserve Internationale School Eindhoven

1.526.000

Toelichting stortingen

Storting rente 2016 in reserve ISE

 330.935

Vrijval voorziening risico ISE

1.689.000

Nummer reserve

2132

Naam reserve

Reserve Integrale wijkvernieuwing

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 35.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Met raadsbesluit van 7 oktober 2002 is de reserve integrale wijkvernieuwing ingesteld.  Het voorstel omtrent het opzetten van integrale wijkvernieuwing is in december 2000 door de raad bekrachtigd. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 16.005.101

 1.732.820

 0

 14.272.281

Toelichting onttrekkingen

Onttrekkingen ten behoeve van IWVprojecten

1.732.820

Nummer reserve

2146

Naam reserve

Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling

Raadsprogramma

RP6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 35.505.310

 17.393.914

 8.949.000

 27.060.396

Toelichting onttrekkingen

Saldo kosten en projecten

9.720.914

 Naar de reserve onderwijshuisvesting

    771.000

Naar de reserve MIP

6.652.000

Toelichting stortingen

Van de reserve MIP

4.656.000

Enigma

338.000

Van de reserve maatschappelijk nut projecten

111.000

Kruispunt 1e L. de Keylaan

1.411.000

Reserve bodemsanering

410.000

Progr bodem en ondergrond 2015-2020

1.518.000

Woensel West en overdracht budget  eenz. storting in reserve

100.000

Implementatie openbaar vervoer concessie

-110.000

Synchronicity
Uitvoering bomencompensatie

77.000
250.000

 Van Saldireserve Specifiek

 438.000

Nummer reserve

2197

Naam reserve

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Ten behoeve van aankoop kunst (inclusief bijkomende kosten).

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 650.061

 217.255

 232.000

 664.807

Toelichting onttrekkingen

Aankopen kunstwerken nationaal

 137.830

 Bijdrage Mondriaanfonds

 -/- 145.000

Aankopen kunstw. internationaal

 312.434

 Bijdrage BankGiroLoterij

 -/- 115.000

Voorbereidings-/verwervingskosten/depot

 92.513

 Bijdrage Promotors VAM

-/- 68.000

Installatiebeschrijvingen / Conserveringen

 2.478

Toelichting stortingen

Storting conform begroting

 232.000

Nummer reserve

2198

Naam reserve

Reserve tentoonstellingen van Abbe

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

n.v.t.

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in Van Abbemuseum.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 1.167.243

 611.652

 350.000

 905.591

Toelichting onttrekkingen

Tentoonstelling De Collectie nu   (KPL 85138, 85139 en 85154)

 116.222

Voorbereidingskosten diverse toekomstige grote tentoonstellingen (overige KPL tussen 84060 en 85189)

43.762

Tentoonstelling Using Art (KPL 85050 tm 85061 en 85161)

 403.122

Bijdrage EU (incl.overdracht ontv.voorschot aan partnerinstell) (KPL85050 tm 85061 en 85172)

-/- 177.424

Tentoonstelling Positions (KPL 85130 en 851301)

  70.096

Bijdrage Mondriaanfonds (KPL 85058, 85131, 85160 en 85189)

-/- 138.155

Tentoonstelling Special Guests   (KPL 85129)

 149.425

Bijdrage Ammodo (KPL 85130 en 85131)

-/- 65.000

Tentoonstelling Kabakov (KPL 85073)

 21.320

Bijdrage St. Bosch 500 (KPL 85058 en 85156)

-/- 40.000

Tentoonstelling Dutch Art Institute (KPL 85155, 85166 en 85187)

 37.472

Bijdrage Heijmans (KPL 85139)

-/- 10.000

Tentoonstelling Bosch Grand Tour (KPL 85156)

15.883

Bijdrage St. Cultuurfonds Bouwfonds (KPL 85139)

-/- 10.000

Tentoonstelling Young Art Night (KPL 85153 en 85163)

14.033

Bijdrage Stimuleringsfonds (KPL 85139)

-/- 7.000

Tentoonstelling DDW (KPL 85164)

54.622

Bijdrage St. Niemeijer (KPL 85159)

-/- 10.000

Tentoonstelling GLOW (KPL 85165)

45.093

Bijdrage DAI (KPL 85166)

-/- 25.207

Tentoonstelling Het OOG (KPL 85142, 85157, 85158 en 85159)

31.162

Bijdragen diversen (overige KPL tussen 84060 en 85161)

-/- 30.583

Tentoonstelling Art of Impact (KPL 85160)

49.697

Doorbelasting div. kosten (personeel, reis-verblijf) inz. tentoonstellingen

-/- 10.510

Tentoonstelling diversen (overige KPL tussen 84060 en 85189)

83.622

Toelichting stortingen

Storting conform begroting

 350.000

Nummer reserve

2276

Naam reserve

Risicoreserve PSV

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 29.000.000

Looptijd reserve

31-12-2051

Doel reserve

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 1.836.295

 0

 347.786

 2.184.081

Toelichting stortingen

 Storting exploitatieresultaat PSV

298.152

 Rente 2016 risicoreserve

 49.634

Nummer reserve

2294

Naam reserve

Reserve Citymarketing toerisme,recr-ev

Raadsprogramma

RP3 Economie, Cultuur en Sport

Maximale omvang reserve

€ 2.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Middelen inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 905.082

 228.000

 826.793

 1.503.875

Toelichting onttrekkingen

 Koningsdag 2016

 125.000

 Kampioenschap PSV

33.000

 Eindhoven viert de toekomst

70.000

Toelichting stortingen

 Meeropbrengst toeristenbelasting

 826.793

Nummer reserve

2295

Naam reserve

Reserve Sociaal Domein

Raadsprogramma

RP2 Sociale ondersteuning

Maximale omvang reserve

€ 25.000.000

Looptijd reserve

31-12-2017

Doel reserve

Voorkomen dat inwoners door de transformatie Sociaal Domein (WIJ-Eindhoven) en de drie decentralisaties tussen wal en schip vallen. En innovatieve maatregelen inzake transformatie sociaal domein.

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 16.262.364

 16.262.364

 0

 0

Toelichting onttrekkingen

 Actualisatie begroting Sociaal Domein

 16.262.364

Nummer reserve

2296

Naam reserve

Reserve revolving fund monumenten

Raadsprogramma

RP5 Ruimtelijke inrichting

Maximale omvang reserve

€ 5.000.000

Looptijd reserve

31-12-2022

Doel reserve

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 694.713

 253.000

 506.000

 947.713

Toelichting onttrekkingen

 Uitvoeringsplan monumenten

 253.000

Toelichting stortingen

 Verkoop Galileistraat 2

 308.000

 Reserveringsdossier 2016-2017

198.000

Nummer reserve

2305

Naam reserve

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Raadsprogramma

RP4 Openbare Ruimte

Maximale omvang reserve

€ 30.000.000

Looptijd reserve

n.v.t.

Doel reserve

Het doel is het egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water)

stand per 1-1

onttrekking totaal

toevoeging totaal

stand per 31-12

 0

 5.532.561

 13.918.000

 8.385.439

Toelichting onttrekkingen

Afronden verkoop Mariënhage

636.000

 Saldo projecten

 3.921.561

Naar Reserve MIP

975.000

Toelichting stortingen

Voorziening groot onderhoud omzetten naar reserve groot onderhoud

 11.688.000

 Actualisatie projecten

 2.180.000

Reserveringen 2015-2016

50.000