Binnen de exploitatie van diverse programma's worden projecten en investeringen verantwoord, met name bouwgrondexploitatie en maatschappelijk nut. Deze projecten hebben over het algemeen geen structureel karakter en worden gefinancierd met incidentele middelen. Gezien de omvang zijn deze budgettair-neutrale projecten en investeringen niet in deze staat opgenomen. Dit geldt ook voor de exploitatie onderwijshuisvesting. De exploitatie onderwijshuisvesting is een gesloten exploitatie, waarbij tekorten en overschotten worden verrekend met bestemmingsreserves.