Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2016

Opgenomen langlopende geldleningen

Omschrijving

Restantbedrag

Vermeerdering

Aflossing

Restantbedrag

per 31-12-2015

in dienstjaar

in dienstjaar

per 31-12-2016

1.

Leningen gemeentelijke financiering

en leningen doorgeleend aan derden

      414.527.380

    84.200.000

    64.184.931-

   434.542.449

2.

Door derden belegde reserves

          1.376.763

                 -  

      1.376.763-

                  -  

3.

Totaal ontvangen waarborgsommen van derden

             606.757

                 -  

                  -  

         630.023

4.

Totaal overige vaste schulden

              58.888

                 -  

           42.778-

           16.110

Totaal

416.569.788

84.200.000

-65.604.472

435.188.582

Verstrekte langlopende geldleningen

Omschrijving

Restantbedrag

Vermeerdering

Aflossing

Restantbedrag

per 31-12-2015

in dienstjaar

in dienstjaar

per 31-12-2016

1.

Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties

        25.241.579

                 -  

      1.959.131-

    23.282.448

2.

Overige verstrekte leningen aan derden

        19.458.807

           31.057

         723.754-

    18.766.110

3.

Totaal betaalde waarborgsommen

              25.000

                 -  

                  -  

           25.000

Totaal

44.725.386

31.057

-2.682.885

42.073.558

Gewaarborgde geldleningen

Omschrijving

Oorspronkelijk

Gewaarborgd 

Gewone/buiten-

Gewaarborgd

bedrag

door de 

gewone 

door  

bedragen x € 1.000

geldlening

gemeente per 

aflossing

gemeente per 

1-1-2016

2016

31-12-2016

1.

Gewaarborgde geldleningen i.k.v.:

Woningbouwgaranties gemeente

21.048

12.605

-9.001

3.604

Gezondheidszorg

9.326

6.580

-1.096

5.484

Cultuur

8.386

6.523

-233

6.290

Sport

3.372

1.102

242

1.344

Welzijn

1.000

950

-13

937

Overige gewaarborgde geldleningengaranties 

1.070

271

-79

192

Totaal

44.202

28.031

-10.180

17.851

Per 31 december 2016 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,222 miljard achtervang aan het

waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) 

van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken.