Activum

Aanschaf waarde 1/1

Investering

Herrubri-
cering/ opsplitsing

Aanschaf waarde desinvest.

Bijdrage
van
derden

Aanschaf waarde 31/12

Afschrijving / afwaardering 1/1

Reguliere afschrijving

Afwaard. ivm duurzame waarde vermind.

Extra afschrijving

Cum. afschrijving desinvest.

Boekwaarde desinves-teringen

Totaal afschrijving/ afwaardering 31/12

Boekwaarde 1/1

Boekwaarde 31/12

Rente lasten

Totaal kapitaallasten

Progr 1: Sociale basis

274.938.093

38.186.275

4.678.947

308.445.421

85.754.746

4.781.781

663.442

4.647.340

31.607

86.552.629

189.183.347

221.892.792

7.492.815

12.938.037

Progr 2: Sociale ondersteuning

3.033.038

-20.627

3.012.411

1.337.066

61.892

1.398.958

1.695.972

1.613.453

62.514

124.406

Progr 3: Economie, cultuur en sport

192.438.286

8.816.946

1.109.382

3.767.250

196.249.564

51.225.712

5.751.810

996.166

1.069.679

39.703

56.904.009

141.083.538

139.345.555

5.519.797

12.267.773

Progr 4: openbare ruimte

127.424.572

12.975.713

767.788

10.913.878

128.718.619

22.110.923

2.630.924

767.788

23.974.059

105.313.648

104.744.560

3.999.066

6.629.990

Progr 5: ruimtelijke inrichting

149.309.576

4.818.784

19.012.677

7.044.969

618.050

165.478.019

9.893.871

889.264

172.749

6.872.220

10.610.386

139.415.705

154.867.633

4.195.594

5.084.858

Progr 6: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

6.804.723

592.598

0

764.419

6.632.902

3.434.313

272.261

764.418

1

2.942.156

3.370.410

3.690.746

125.334

397.595

Progr 7: overhead

84.650.151

2.349.173

5.197.622

81.930.737

39.434.310

5.478.234

5.197.622

0

39.714.922

45.344.876

42.215.815

1.626.257

7.104.491

Totaal

838.598.438

67.718.864

19.012.677

19.563.127

15.299.178

890.467.674

213.190.941

19.866.166

1.659.608

12.619.595

6.943.532

222.097.120

625.407.497

668.370.554

23.021.376

44.547.150

De totale investeringen 2016 (bruto) bedraagt € 86.731.351 en bestaan uit: € 67.718.864 (investering) en €19.012.677 (her rubricering)

Overzicht investeringen Economisch nut (bedragen in €)

Raadsprogramma/kostenplaats

 kredieten  lasten

 realisatie t/m 2015

investeringsplan 2016

realisatie  2016

investeringsruimte 2016

Programma 1: Sociale basis

    136.441.945

      27.743.145

      44.723.420

      38.926.275

      69.772.526

64526 Schoolgebouwen leegstaand/wissellocaties

        42.672.000

         1.500.000

        11.200.000

        11.126.774

        30.045.226

60662 BVO onderwijs huisvesting

        36.467.201

         1.428.321

        19.447.000

        18.904.258

        16.134.623

60659 Bijzonder Basis Onderwijs

        22.225.922

         2.834.462

         4.057.943

         2.651.428

        16.740.032

60268 Schoolgebouwen juridisch eigendom gemeente

        11.547.748

         7.730.172

            587.450

         1.524.954

         2.292.622

60664 (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

         5.519.679

         1.918.181

         3.456.525

         3.072.378

            529.120

60663 Openbaar Basis Onderwijs

         5.393.000

         6.496.889

            995.000

        -1.112.448

                8.559

64879 Karregat (50388)

2.600.000

         2.600.000

740.000

0      -   

                    -   

64664 Nieuwbouw gymzalen onderwijs

         2.310.000

            620.285

            147.715

            147.715

         1.542.000

62441 Spilcentrum Strijp Dorp

         1.179.000

         1.102.145

              76.855

              76.855

                      0

60665 Openbaar Voorgezet Onderwijs

         1.100.000

            550.000

            550.000

            550.000

                    -   

64885 Vrijetijds accommodaties (50662)

         1.021.000

                1.000

         1.034.000

            387.831

            632.169

Overige investeringen < 1 miljoen programma 1

         4.406.395

            961.690

         2.430.931

         1.596.531

         1.848.175

Programma 2: Sociale ondersteuning

                    -   

           116.923

                    -   

           -20.627

           -96.296

Overige investeringen < 1 miljoen programma 2

                    -   

            116.923

                    -   

             -20.627

             -96.296

Programma 3: Economie, cultuur en sport

      56.350.606

      25.812.424

      19.073.270

        8.816.946

      21.721.237

64916 Natlab (kastanjelaan) (51155)

        13.310.000

        12.013.498

         1.310.502

              87.919

         1.208.583

64904 2e indoor sporthal Gen.prk(Fontys) (50900)

        11.100.000

         8.576.810

         2.523.190

              32.278

         2.490.913

61806 Tongelreep: opbrengst sportgebruik

         4.907.444

            378.322

            614.122

            363.814

         4.165.308

65135 Hockeyaccommodatie GP

         3.103.000

            692.264

         2.410.736

         2.833.339

           -422.603

64914 Stadsschouwburg Eindhoven (50597)

         2.895.190

            356.238

         2.553.952

         1.869.511

            669.441

60747 Ottenbad: opbrengst sportgebruik

         1.805.032

            421.879

            328.153

            101.539

         1.281.614

64902 Zwembad Tongelreep (50686)

         1.596.000

         841.847

            764.153

              99.950

654.203

60492 Tongelreep: energie

         1.590.097

            355.097

                    -   

                    -   

         1.235.000

61658 Sportpark Genneper Prkn: opbr.sportgebruik

         1.332.000

                    -   

            922.000

            796.776

            535.224

65294 SH - Bisschop Bekkers College

         1.244.000

                    -   

                    -   

                    -   

         1.244.000

Overige investeringen < 1 miljoen programma 3

        13.467.844

         2.176.470

         7.646.462

2.631.820

8.659.554

Raadsprogramma/kostenplaats

 kredieten  lasten

 realisatie t/m 2015

investeringsplan 2016

realisatie  2016

investeringsruimte 2016

Programma 4: openbare ruimte

      42.294.787

      19.013.600

      19.007.137

      12.975.713

10.305.473

63977 Kapitaallasten opwaardering Beatrixkanaal

        14.335.000

        12.759.824

            708.177

            627.499

            947.678

60781 Kapitaallasten riolering en waterzuivering

        11.135.000

                    -   

        11.135.000

        10.286.379

           848.621

64917 Parkeervoorziening Fontys (51126)

         5.810.000

         5.808.017

                1.983

                    -   

                1.983

64997 Projecten Maatschappelijk Nut openb.ruimte

         4.175.000

                    -   

         1.372.500

            316.147

         3.858.853

60959 MST bdr kapitaallasten

         1.700.000

                    -   

                    -   

                    -   

         1.700.000

64998 Projecten Maatschappelijk Nut groen

         1.663.000

                    -   

         1.663.000

            251.670

         1.411.331

Overige investeringen < 1 miljoen programma 4

         3.476.787

            445.759

         4.126.478

         1.494.019

         1.537.009

Programma 5: ruimtelijke inrichting

      29.623.330

      23.179.213

        4.549.423

      23.831.462

    -17.387.344

64238 Biomassacentrale Meerhoven (63419)

        17.376.000

        14.469.984

            800.000

         2.075.506

            830.510

64869 Exploitatie biomassacentrale Strijp T

        10.405.000

         7.769.161

         2.804.159

         2.341.244

            294.595

85088 Herrubricering voorraden grond

                    -   

                    -   

                    -   

        19.012.677

      -19.012.677

Overige investeringen < 1 miljoen programma 5

         1.842.330

            940.067

            945.264

402.035

500.228

Programma 6: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

        3.342.000

        1.084.681

        1.586.325

           592.598

        1.664.720

63324 Belastingsysteem VGS4U

         1.015.000

              31.467

                    -   

                    -   

983.533

Overige investeringen < 1 miljoen programma 6

         2.327.000

         1.053.214

         1.586.325

            592.598

            681.187

Programma 7: overhead

      23.427.728

      10.659.664

        2.085.999

        1.609.173

      11.158.891

50663 Werkplekinrichting

         2.656.178

         2.153.798

              42.367

              53.729

            448.651

50335 Huisvesting Stadskantoor

         2.195.000

         2.158.061

              12.808

              23.627

              13.312

50113 SE servers algemeen

         1.853.000

            109.902

                      0

              77.547

1.665.551

51016 NW passief/gebouw bekabeling

         1.353.713

            510.153

                     -0

                    -   

            843.560

50141 SW DMS - E-DOCS Hummingbird

         1.053.022

            114.057

              39.965

              11.171

         927.794

51118 TV centrale voorz. centrale

         1.158.298

         1.136.699

              21.599

              21.599

                      0

Overige investeringen < 1 miljoen programma 7

        13.158.517

4.476.995

1.969.259

1.421.499

7.260.023

Totaal

    291.480.397

    107.609.649

   91.025.574

      86.731.541

    97.139.207

Kredieten, overschrijding

Activum

Omschrijving

Kostenplaats

Investerings-  ruimte saldo

Reden / oorzaak voor negatieve investeringsruimte

16684

Theaterpad 1: Trekkenwand regel/veiligheid

64914 Stadsschouwburg Eindhoven (50597)

-1.173.409

Er is abusievelijk €197.146 teveel onttrokken aan de onderhoudsvoorziening parktheater. bedragen zijn inclusief btw overgeheveld.

11350

Meerbos 16 nieuwbouw school

60268 Schoolgeb. jurid. Eigendom gemeente

-756.292

Dossier in opbouw om in 2017 extra krediet te vragen.

16909

Voorbereidingskosten projecten grond 2016

85088 Rente stat. Verwervingen/voorreden grond

-306.212

Wijziging conform nieuwe BBV regels.

15538

Biomassa centr. Meerhoven pri/sec netwerk

64238 Biomassa centrale Meerhoven (63419)

-270.745

Dit krediet is bestemd voor het secundaire warmtenetwerk dat loopt van de primaire ringleiding naar de woningen. Hoeveel er van het krediet nodig is, is volledig afhankelijk van de bouw van woningen. Is daar vertraging, dan hier ook.

15184

Meerbos 16 uitbr 1100M2 (2012056)

60268 Schoolgeb. jurid. Eigendom gemeente

-215.532

Dossier in opbouw om in 2017 extra krediet te vragen

15179

Kiplinglaan 1 uitbr 520 m2 (2012023)4

60659 Bijzonder Basis Onderwijs

-97.871

Dossier in opbouw om in 2017 extra krediet te vragen

16610

Dommmelstr 2: Theater verlichting

64912 Popcentrum De Effenaar(nieuwbouw) (50517)

-47.867

Aanbesteding is hoger uitgevallen dan begroot.

16613

Geluidinstallatie 1 alg. vervangen

64912 Popcentrum De Effenaar(nieuwbouw) (50517)

-33.500

Aanbesteding is hoger uitgevallen dan begroot.

14473

Kiplinglaan 1 owk vern (2009023)

60659 Bijzonder Basis Onderwijs

-27.629

Dossier in opbouw om in 2017 extra krediet te vragen

15574

Opstal Von Flotowlaan 1

64526 Schoolgebouwen leegstaand/wissellocaties

-26.774

Geen oorzaken achterhaald i.v.m. een minimale overschrijding van 0,3%

16491

Lievendaalseweg 3 Dakventilator

64885 Vrijetijds accommodaties (50662)

-22.974

Overschrijding aanpassing installatie aan regel- en wetgeving en extra aan appendages a.g.v. asbestsanering.

16566

Savoiepad 14 Dakafwerking bitumen

64896 Sporthallen algemeen (50585)

-22.720

Overschrijding als gevolg van nadeel bij aanbesteding + meerwerk door vervanging isolatie a.g.v. eerdere lekkages.

15053

Spp Aalsterweg verhardingen

60717 Integraal reinigingsbestek

-22.000

Meer meters dan van tevoren ingeschat.

16634

Theaterpad 1: Theater verlichting

64914 Stadsschouwburg Eindhoven (50597)

-16.117

Aanvullende werkzaamheden.

16615

Dommmelstr 2: Theater verlichting 1

64912 Popcentrum De Effenaar(nieuwbouw) (50517)

-14.134

Aanbesteding is hoger uitgevallen als begroot.

16469

Noordzeelaan 35 Bitum. Dakbedekking

64885 Vrijetijds accommodaties (50662)

-11.879

overschrijding a.g.v. meerwerk dakranden en isolatie afschotlaag

16221

Rooijakkersstraat 3 (hal 01) gasketel

60516 Exploitatie voormalige Ergonpanden

-10.995

Overschrijding a.g.v. aanvullende werkzaamheden

16686

Heezerweg 452 aanpassen plafond brandveilig

62878 Accommodaties

-10.700

Overschrijding a.g.v. meerwerk electraleidingen brandvertragend plafond
(brandveiligheid).

14866

Biomassa centrale/warmtenet Meerhoven

64238 Biomassa centrale Meerhoven (63419)

-35

Op 18 november 2016 is besloten dit krediet te verhogen. Hiervoor is echter geen begrotingswijziging gemaakt, aangezien de kapitaallasten van de overschrijding al in de begroting verwerkt waren. De kredietadministratie is ook niet aangepast. Wijziging krediet wordt aangevraagd bij jaar rekening.

Geheel - Totaal

-3.087.385

Overzicht investeringen Maatschappelijk nut

(bedragen in €)

Totaal budget

realisatie t/m 2015

investerings-raming 2016

realisatie 2016

Investeringsruimte

Programma 1: Sociale basis

4.310.266

3.097.739

338.000

-26.422

1.238.949

VMBO SEN Sportcomplex Eindhoven Noord

2.953.266

2.898.114

-

-32.780

87.931

Piuslaan, (ver)nieuwbouw VMBO de Burgh

1.168.000

199.624

338.000

5.188

963.188

Overige investeringen < 1 miljoen

189.000

-

-

1.170

187.830

Programma 2: Sociale ondersteuning

2.858.500

1.180.317

189.000

446.115

1.232.068

ESF 14-15

1.546.000

747.485

-

-

798.515

Overige investeringen < 1 miljoen

1.312.500

432.832

189.000

446.115

433.553

Programma 3: Economie, cultuur en sport

5.151.000

1.913.743

1.424.000

1.609.332

1.627.925

Herinrichting Openbare ruimte Genneper Parken

1.690.000

1.567.335

-

140.510

-17.845

Herinrichting Beekdal/oever  Tongelreep

1.045.000

391.078

38.000

99.497

554.425

Overige investeringen < 1 miljoen

2.416.000

-44.670

1.386.000

1.369.325

1.091.345

Programma 4: openbare ruimte

301.029.689

161.703.838

44.192.000

42.580.652

96.745.199

Karel de Grote laan

3.458.000

3.431.818

-

26.177

5

Programma licht Luci 2013-2015

4.770.743

4.037.030

-

213.529

520.184

Herinrichting Roostenlaan Floralaan

1.050.000

834.486

-

5.670

209.844

Vervangen Openbare Verlichting door LED

2.922.098

2.126.624

-

348.203

447.271

Herinrichting Mercuriuslaan

1.633.000

1.593.484

-

39.516

-

Onderhoudsprogramma Onderhoud Openbare ruimte

1.409.464

209.678

-

1.027.104

172.683

Onderhoudsprogramma asfalteren

2.087.325

1.657.542

-

381.845

47.937

Onderhoud Kennedylaan binnen de ring

2.765.000

1.218.453

-

1.054.570

491.976

Onderhoudsprogramma / Boschdijk Noord

1.000.000

236

-

575.646

424.119

(bedragen in €)

Totaal budget

realisatie t/m 2015

investerings-raming 2016

realisatie 2016

Investeringsruimte

Anthony Fokkerweg, groot onderhoud

2.000.000

-

-

24.852

1.975.148

Zeelsterbrug Noord Brabantlaan

2.500.000

419.590

1.125.000

1.836.618

243.793

Herinrichting Muzenlaan

1.888.000

1.755.740

-

132.260

-

Drempelprojecten onderhoud algemeen

1.627.868

41.439

-

1.003.249

583.180

Drempelpr ondh / Dr. Cuypers

1.814.653

1.706.771

-

107.882

-

Drempelproject Groot onderhoud Brussellaan

1.842.020

1.461.374

-

386.962

-6.316

Drempelprojecten Firmamentln

1.099.425

795.825

-

303.600

-

Groot onderhoud Dirk Boutslaan

1.132.495

3.465

-

64.938

1.064.092

Herinrichting Kleine Berg

1.050.000

1.560

-

92.673

955.767

Lichtvervanging door LED

7.100.300

1.982.970

2.599.000

712.184

4.405.146

Herinrichting Genderpark 1e fase

2.210.681

640.035

-

1.534.680

35.967

Blixembosch Wig

1.301.661

139.551

-

324.407

837.703

Diverse groenprojecten (volume)

1.273.324

1.272.542

-

1.800

-1.018

Uitvoeringsprogramma groen 2011-2012

2.913.363

2.640.520

-

281.437

-8.594

Landschapsontw Dommeldal de Hogt

1.022.604

69.665

161.000

42.325

910.614

Baggeren waterpartijen

1.844.538

1.407.958

-

-

436.580

Bodemsanering meerjarenprogramma 2015-2020

13.266.986

325.148

2.640.000

986.553

11.955.284

Geluidssanering

4.948.509

8.189.651

-

121.159

-3.362.301

Plan van aanpak luchtkwaliteit

16.376.470

9.010.216

2.604.000

4.405.442

2.960.812

Mecklenburgstr/ Mauritsstr

2.368.495

2.302.576

-

53.000

12.919

2e HOV-lijn

74.164.432

25.939.275

16.726.000

9.073.357

39.151.799

Reconstructie Orpheuslaan

3.698.620

3.558.420

-

132.264

7.936

Herinrichting Hoogstraat binnen de Ring

3.000.000

298.315

1.500.000

1.393.511

1.308.174

Herinrichting Vestdijk (NSL)

4.000.000

88.378

2.500.000

523.174

3.388.449

Kanaalzoneplan 3-rec QM-in rijw.pad

2.807.640

2.029.532

-

-

778.108

Concessie OV 2017-2026

2.495.000

2.349.842

-

89.744

55.414

(bedragen in €)

Totaal budget

realisatie t/m 2015

investerings-raming 2016

realisatie 2016

Investeringsruimte

Maatregelen ov-concessie 2016

1.447.000

-

-

338

1.446.662

Aanpassingen Rotonde Kasteellaan

16.796.310

16.703.093

-

128.045

-34.828

Groene golf noord brabantlaan

1.200.000

974.356

-

6.030

219.614

Onderhoud verkeerslichten 2008 - 2010

2.987.000

2.970.336

300.000

881.883

-865.219

Fietspad Bleekstraat/Stratumsedijk

1.100.000

712.889

100.000

34.062

353.049

Fietsenstalling WC Woensel

1.180.439

1.161.441

-

-

18.998

RoCK WP 1/1

2.789.700

2.571.925

-

212.715

5.060

HOV Huizingalaan

15.015.100

5.941.378

3.714.000

4.670.311

4.403.411

Hovenring

27.306.466

26.628.899

100.000

80.292

597.275

RB Rotonde Airbornelaan/Mercuriuslaan

1.430.000

1.081.986

-

310.550

37.465

Fietspad Bilderdijklaan

1.000.000

13.578

800.000

114.233

872.190

Fietsflat Neckerspoel / Fietsflat Necker

7.091.000

60.460

-

90.972

6.939.568

Overige investeringen < 1 miljoen (openbare ruimte)

20.321.704

9.179.809

5.448.000

5.080.985

6.060.910

overige investeringen < 1 miljoen (groen)

9.127.443

3.322.407

1.632.000

1.421.191

4.383.845

Overige investeringen < 1 miljoen (water)

-

-

244.000

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen (milieu)

374.184

261.391

50.000

5.053

107.740

Overige investeringen < 1 miljoen (verkeer)

11.020.629

6.580.183

1.949.000

2.243.663

2.196.783

Programma 5: ruimtelijke inrichting

177.221.281

57.319.629

8.285.000

5.170.476

114.731.176

IWV Lakerlopen

3.315.000

2.852.161

-

388.690

74.149

IWV Bloemenbuurt zuid

5.850.272

4.655.676

-

662.209

532.388

IWV De Barrier

5.199.377

5.198.147

-

2.135

-905

IWV Drents Dorp

3.461.771

3.263.684

-

-

198.087

IWV Woensel West

11.423.636

6.704.727

1.480.000

142.401

576.508

IWV Philipsdorp

5.683.025

3.232.384

2.000.000

129.935

2.320.706

IWV Oud Woensel

7.994.116

6.525.725

1.557.000

103.499

1.364.892

(bedragen in €)

Totaal budget

realisatie t/m 2015

investerings-raming 2016

realisatie 2016

Investeringsruimte

Genderdal herstructurering

2.050.359

1.127.431

324.000

251.583

671.345

IWV Krachtwijk Doornakkers

3.716.312

2.142.244

389.000

169.666

1.404.402

Herinrichting OR Kanaalzone (bedr.te

1.732.462

1.812.204

-

-

-79.742

Eindhoven Noord West

117.914.386

16.627.774

1.047.000

2.455.611

98.831.002

Programmabureau Brainport Avenue

1.422.880

 235.485

158.000

134.808

1.052.588

Duurzaamheid

2.199.138

1.875.846

-

63.661

259.632

Roadmaps for Energy (R4E)

2.000.000

808.556

96.000

72.826

1.118.618

TRIANGULUM / Rondje Eckhart

1.286.740

33.139

504.000

244.039

1.009.562

Overige investeringen < 1 miljoen (wonen)

721.600

72.380

-

67.267

581.952

Overige investeringen < 1 miljoen

1.250.207

152.069

730.000

282.147

815.991

Totaal

490.570.736

225.215.266

54.428.000

49.780.153

215.575.318