Inleiding en ontwikkelingen
De paragraaf investeringen geeft een totaalbeeld van de investeringen maatschappelijk en economisch nut. Voor de analyse van investeringen in grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties. Basis voor de analyse van de afwijkingen is de gewijzigde begroting 2016. Bij de analyse van de programma’s zijn de afwijkingen per programma gedetailleerd in beeld gebracht.

Het meerjaren investeringsprogramma versus begroting
Het meerjaren Investeringsprogramma (MIP) geeft jaarlijks een beeld van de geplande investeringen. In het MIP 2016 is voor de jaarschijf 2016 € 168,8 miljoen aan bruto investeringen gepland. Dit zijn de investeringsuitgaven exclusief inkomsten. De geplande netto investeringen (inclusief inkomsten), oftewel kasstroom, bedragen € 93,3 miljoen. Deze bedragen hebben betrekking op investeringen in maatschappelijk nut, economisch nut en grondexploitaties. Onderstaande tabel geeft de investeringen van maatschappelijk nut en economisch nut weer, zowel in bruto als in netto termen.

Investeringen
(Bedragen x € 1 miljoen)

MIP
2016

Begroting
2016

Realisatie
2016

Investeringen maatschappelijk nut lasten

50,6

54,5

50,1

Investeringen maatschappelijk nut baten

21,1

28,3

30,1

Totaal saldo van lasten en baten

29,5

26,2

20,0

Investeringen economisch nut lasten

90,2

91,0

67,7

Herrubricering voorraad grond a.g.v. wijzigingen BBV

19,0

Investeringen economisch nut baten

21,9

19,9

15,3

Totaal saldo van lasten en baten

68,3

71,1

71,4

Een investering heeft vaak een meerjarig karakter, waarbij de jaarschijven kunnen afwijken, maar het totale investeringsbedrag wel wordt gerealiseerd. De genoemde voor- en nadelen moeten worden gelezen als een afwijking ten opzichte van de planning (bijvoorbeeld vertraging).Onderstaande tabel geeft de verschillen aan tussen de geplande investeringen en de gerealiseerde investeringen.

Analyse afwijkingen

Investeringen
(Bedragen x € 1 miljoen V = Voordeel, N = Nadeel)

Begroting
2016

Realisatie
2016

Afwijking
2016

Investeringen maatschappelijk nut lasten

54,5

50,1

4,4 V

Investeringen maatschappelijk nut baten

28,3

30,1

1,8 V

Totaal saldo van lasten en baten

26,2

20,0

6,2 V

Investeringen economisch nut lasten

91,0

67,7

23,3 V

Herrubricering voorraad grond a.g.v. wijzigingen BBV

19,0

19,0 N

Investeringen economisch nut baten

19,9

15,3

4,6 N

Totaal saldo van lasten en baten

71,1

71,4

0,3 N

Investeringen in maatschappelijk nut

Toelichting afwijking investeringen
(Afwijking in € 1 miljoen, V= Voordeel, N = Nadeel)

Resultaat

Groen:
Genderparken is begroot in 2015 en uitgevoerd in 2016 vanwege problemen met de aannemer.

1,5 N

Milieu:

1,9 V

Luchtkwaliteit: de besluitvorming over aanpassing van de Vestdijk vergt meer tijd, waardoor noodzakelijke verkeersmaatregelen nog niet zijn uitgevoerd.

Verkeer:

Vertraging in het project HOV2 (waaronder de Montgomerylaan). De voorbereiding voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising was veel complexer dan bij de start van de werkzaamheden HOV2 werd verwacht.

6,9 N

Vertraging van het project Vestdijk. De voorbereiding van het project Vestdijk langer geduurd dan oorspronkelijk was gepland. Dit is vooral het gevolg van het uitgebreide samenspraakproces.

2,0 V

De Hoogstraat valt € 700.000 goedkoper uit dan gepland.

0,7 V

Bij het project Meerenakkerweg/rotonde is de subsidie dit jaar ontvangen. Dit is een jaar later dan ingeschat.

1,3 V

Integrale wijkvernieuwing:

3,8 V

Een aantal projecten is vertraagd, onder andere het Project Doornakkers als gevolg van vertraging verkoop panden en onduidelijkheid over de verdere planinvulling. Hierdoor zijn de uitgaven ongeveer € 3,8 miljoen lager dan geraamd.

Ruimtelijke ontwikkeling:

3,6 V

Brainport Park: Eind 2015 zijn de projecten met betrekking tot Brainport Park (onder andere Challengevariant, Groene Raamwerk) overgeheveld van planexploitatie naar maatschappelijk nut vanwege verandering in de BBV-wetgeving. De begroting 2016 is hierop niet aangepast. Dit leidt tot een afwijking. Vanaf 2017 is de begroting hierop wel aangepast en doet deze afwijking zich niet meer voor.

Overig:

1,3 V

Totaal investeringen maatschappelijk nut

6,2 V

Investeringen in economisch nut

Toelichting afwijking investeringen
(Afwijking in € 1 miljoen, V= Voordeel, N = Nadeel)

Resultaat

Huisvesting onderwijs:

3,7 V

Basisschool Startbaan- Meerbos (€ 1,1 miljoen nadeel): Overschrijding is ontstaan door het betalen van integratieheffing en het ontstaan van extra bouwkosten.
Spilcentrum ’t Karregat (€ 2,1 miljoen voordeel): door een gewijzigd herontwikkelingsplan is een lager investeringsvolume nodig geweest.
Projecten IHP (€ 1,6 miljoen voordeel): naar aanleiding van diverse onderzoeken en bestuurlijke vragen is ten aanzien van een aantal projecten vertraging ontstaan.

Sociale basisvoorzieningen:

2,1 V

Commercieel deel Karregat: er is een voordeel ontstaan als gevolg van een administratieve correctie binnen de kredieten van ’t Karregat (€ 0,7 miljoen voordeel).
Kinderdagverblijven: Investeringen aan 2 panden zijn (nog) niet noodzakelijk (€ 0,5 miljoen voordeel).
Vrijetijdsaccommodaties: Investeringen zijn uitgesteld als gevolg van onduidelijkheid over de toekomst van een VTA (€ 0,7 miljoen voordeel).
Overige afwijkingen sociale basisvoorzieningen ( € 0,2 miljoen voordeel).

Sport:

2,5 V

Indoor sporthal: Eind 2016 is de eindverantwoording van de SRE subsidie ingediend. De financiële afwikkeling van Fontys Sporthogeschool vindt plaats in 2017. Het openstaand krediet is voor € 2 miljoen een aanbestedingsresultaat. Middels raadsbesluit is dit bedrag ‘vastgezet’ ten behoeve van de algemene middelen.

Sportparken: geplande investeringen zijn uitgesteld vanwege de nadere uitwerking van de businesscases naar aanleiding van sportvisie (onder andere tennis en voetbal).

1,1 V

Voorzieningen Kunst en Cultuur:

3,0 V

Muziekgebouw (€ 0,5 miljoen voordeel): vervangingsinvesteringen worden op aanvraag beschikbaar gesteld. In 2016 is geen aanvraag ontvangen.
Parktheater (€ 0,7 miljoen voordeel): Vervangingsinvesteringen voor bijvoorbeeld informatiesystemen en koel- en tapinstallatie zijn nog niet noodzakelijk.
Natlab (€ 1,0 miljoen voordeel) Financiële afwikkeling van het project NATLAB vindt in 2017 plaats.
Nachtegaallaan ( € 0,5 miljoen voordeel): Bouwwerkzaamheden Nachtegaallaan worden in 2017 afgerond.
Overige afwijkingen voorzieningen Kunst en Cultuur (€ 0,3 miljoen voordeel).

Herrubricering voorraad grond: als gevolg van wijziging BBV:

19,0 N

Als gevolg van het wijzigingen van de wetgeving (BBV) is de voorraad grond overgeheveld van vlottende activa naar vaste activa. Deze overheveling wordt gepresenteerd als investering. Daadwerkelijke investering heeft achter al in eerdere jaren plaatsgevonden.

Overig:

6,3 V

Totaal investeringen economisch nut

0,3 N