De WNT-verantwoording 2015 is aangepast ten opzichte van de WNT-verantwoording in de gecertificeerde jaarrekening 2015. De totale bezoldiging van de gemeentesecretaris is aangepast van € 157.384 naar € 155.750 en de totale bezoldiging van de griffier is aangepast van € 118.852 naar € 118.484. In de WNT verantwoording - zoals opgenomen in de gecertificeerde jaarrekening 2015 - was ten onrechte geen rekening is gehouden met de uitruilregeling in het kader van het cafetariamodel. Dit is in de jaarrekening 2016 aangepast. De wijziging heeft niet tot gevolg dat de toepasselijke bezoldigingsnorm wordt overschreden. Hertoetsing van de aangepaste cijfers leidt dan ook niet tot onverschuldigde betalingen.

In het kader van de WNT zijn voor een 3-tal topfunctionarissen de gegevens verstrekt. Hiervan hebben 2 topfunctionarissen betrekking op één functie, te weten de gemeentesecretaris. In verband met het vertrek van de vorige gemeentesecretaris is vanaf september 2016 een gemeentesecretaris ingehuurd.

Bedragen x € 1

PM Pistor

JAP Verheugt

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang# en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/10

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

  nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

149.085

179.000

Beloning

127.241

106.214

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

12.783

14.373

Subtotaal

140.024

120.587

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2016

140.024

120.587

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,0

1,0

Beloning

139.766

103.633

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

15.984

14.851

Totaal bezoldiging 2015

155.750

118.484

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Bedragen x € 1

ML Wilke

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling
(uiterlijk maand 12)

12/9/2016-31/12/2016

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016

-

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016

4

Aantal uren functievervulling in 2016

576

Individueel WNT-maximum

96.000

Maximum uurtarief

175

Uitgekeerde bezoldiging in 2016
(t/m maand 12)

72.576

Bezoldiging per uur

126

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

72.576

Verplichte motivering indien overschrijding

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:
Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

bedragen x € 1

[FUNCTIE]

[FUNCTIE]

[FUNCTIE]

WNT-drempelbedrag ontslaguitkering

179.000

[INVULLEN]

[INVULLEN]

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

196.000

-

-

Waarvan betaald in 2016

196.000

-

-

Verplichte motivering

O.b.v. Regeling Maatwerk bij Uittreding cf. Sociaal Statuut 2012; financiële afweging (positieve businesscase); staat van dienst en gezondheid betrokkene; onderhandelings-resultaat.

PM

PM

Voorgaande functie

Medewerker was benoemd in de functie van Sectorhoofd B en tijdelijk belast met werkzaamheden bij de sector Control.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016, naast de hiervoor genoemde ontslaguitkering, verder geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.