Algemeen
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte bestaat uiteen aantal kapitaalgoederen:

  • wegen, openbare verlichting en kunstwerken (collegeproduct 4.1);
  • groen (collegeproduct 4.2);
  • water inclusief Riolering (collegeproduct 4.3).

Het onderhoud van kapitaalgoederen waarborgt de continuïteit van de voorzieningen. Het onderhoud is onderverdeeld in:

  • cyclisch jaarlijks onderhoud: dagelijks of cosmetisch onderhoud, zoals papier prikken, onkruidbestrijding, straatvegen en snoeien;
  • curatief onderhoud; naar aanleiding van meldingen. De drie O’s: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, zijn hiervan toepassing. Noodzakelijk voor permanente gebruikskwaliteit Openbare Ruimte;
  • groot onderhoud zoals renovatie beplantingen en bomen, opnieuw bestraten en asfaltrenovaties.

In 2006 is de Visie Openbare Ruimte vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om de basis kwaliteit in de openbare ruimte op het gebied van onderhoud voor alle wijken te behalen. Samen met het handboek Openbare Ruimte (2013), het Basisboek Openbare Ruimte (2013) en de Kwaliteitscatalogus Onderhoud Openbare Ruimte zorgt dit voor een bestuurlijk vastgesteld ambitieniveau voor het onderhoud van de stad. Daarnaast is in 2014 het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan door de Raad vastgesteld.