Exploitatie

Begroting 2016 voor wijziging

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sociale basis

72.230

7.562

-64.668

86.281

16.669

-69.612

87.386

18.973

-68.413

Samen kracht

8.171

0

-8.171

12.064

0

-12.064

11.786

0

-11.786

Sociale basisvoorzieningen

25.261

2.356

-22.905

17.072

3.496

-13.576

15.250

3.955

-11.295

Onderwijs

31.464

5.206

-26.258

49.081

13.173

-35.908

52.586

15.017

-37.569

Gezondheidszorg

7.334

0

-7.334

8.064

0

-8.064

7.764

0

-7.764

Sociale ondersteuning

330.906

119.442

-211.464

345.069

111.352

-233.717

368.021

109.406

-258.614

Wijkteams

19.213

0

-19.213

32.824

31

-32.793

30.953

52

-30.901

Voorzieningen

49.560

6.158

-43.402

46.278

5.682

-40.596

47.044

6.009

-41.035

Participatie

45.268

2.222

-43.046

49.364

2.983

-46.381

48.505

3.230

-45.275

Inkomen

104.565

109.720

5.155

94.577

98.166

3.589

104.703

94.612

-10.090

Persoonlijke dienstverlening

61.003

1.342

-59.661

49.251

3.001

-46.250

53.299

2.560

-50.738

Regie overnemen

51.297

0

-51.297

72.775

1.489

-71.286

83.518

2.943

-80.574

Economie, cultuur en sport

82.538

28.448

-54.090

82.641

27.619

-55.022

84.881

27.188

-57.694

Economie

8.644

3.153

-5.491

9.246

3.236

-6.010

9.321

3.068

-6.253

Arbeidsmarkt

706

400

-306

1.057

158

-899

1.388

0

-1.388

Sport

34.816

20.094

-14.722

31.686

17.056

-14.630

32.874

15.759

-17.115

Kunst en cultuur

30.142

3.459

-26.683

32.610

5.827

-26.783

32.301

5.988

-26.313

Design

2.772

247

-2.525

2.164

247

-1.917

1.885

290

-1.594

Van Abbemuseum

5.458

1.095

-4.363

5.878

1.095

-4.783

7.112

2.082

-5.030

Openbare ruimte

134.415

90.371

-44.044

130.462

88.363

-42.099

128.254

86.321

-41.933

Openbare ruimte

30.442

5.427

-25.015

29.900

5.809

-24.091

34.093

10.752

-23.341

Groen

12.922

908

-12.014

14.383

2.198

-12.185

16.021

2.062

-13.958

Water

17.661

17.817

156

17.910

17.817

-93

17.579

17.461

-118

Milieu

31.407

24.977

-6.430

32.695

25.613

-7.082

32.643

27.946

-4.697

Verkeer

41.983

41.242

-741

35.574

36.926

1.352

27.918

28.099

181

Ruimtelijke inrichting

93.787

85.972

-7.815

115.032

103.501

-11.531

72.646

65.339

-7.307

Wonen

7.286

942

-6.344

7.495

1.040

-6.455

3.976

1.424

-2.552

Ruimtelijke ontwikkeling

8.724

10.255

1.531

12.595

10.478

-2.117

15.454

19.085

3.631

Duurzaamheid

5.761

5.795

34

6.555

6.495

-60

6.819

5.898

-922

Grond

72.016

68.980

-3.036

88.387

85.488

-2.899

46.396

38.933

-7.463

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

84.462

507.355

422.893

85.023

516.848

431.825

79.485

525.770

446.285

Publieke dienstverlening

9.968

57.505

47.537

11.596

57.794

46.198

11.898

59.086

47.188

Bestuur

22.165

283

-21.882

23.658

1.038

-22.620

23.991

1.413

-22.578

Algemene middelen

18.014

447.204

429.190

16.123

452.575

436.452

12.819

458.230

445.412

Bedrijfsvoering

7.814

180

-7.634

6.421

235

-6.186

3.897

1.253

-2.644

Veiligheid en leefbaarheid

11.351

1.231

-10.120

9.633

1.428

-8.205

9.615

899

-8.717

Samenwerken aan veiligheid

15.150

952

-14.198

17.592

3.778

-13.814

17.265

4.889

-12.376

Overhead

63.804

4.834

-58.970

67.552

6.117

-61.435

72.328

6.117

-66.211

Gemeentebrede concernoverhead

49.055

3.823

-45.232

51.134

4.837

-46.297

55.451

4.837

-50.614

Sectorgerelateerde concernoverhead

4.981

0

-4.981

5.431

0

-5.431

5.401

0

-5.401

Sectoroverhead (indirect)

9.768

1.011

-8.757

10.987

1.280

-9.707

11.476

1.280

-10.196

Totaal van lasten en baten

862.142

843.984

-18.158

912.060

870.469

-41.591

893.001

839.114

-53.887

Toevoegingen en ontrekkingen aan de reserves

17.443

35.601

18.158

58.194

99.785

41.591

60.196

94.441

34.245

Resultaat

879.585

879.585

0

970.254

970.254

0

953.197

933.555

-19.641

Algemene dekkingsmiddelen

 (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016 voor wijziging

Begroting 2016 na wijziging

Realisatie 2016

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

            -   

   49.769

   49.769

            -   

   49.833

   49.833

            -   

   49.805

   49.805

Algemene uitkeringen

            -   

 402.460

 402.460

            -   

 409.359

 409.359

            -   

 415.535

 415.535

Dividend

            -   

      4.055

      4.055

            -   

      4.055

      4.055

            -   

      5.356

      5.356

Saldo financieringsfunctie

            -   

      9.075

      9.075

            -   

      7.899

      7.899

            -   

      8.981

      8.981

Overige algemene dekkingsmiddelen

         227

   10.340

   10.567

         227

   10.340

   10.567

         220

   10.666

   10.886

Totaal algemene dekkingsmiddelen

         227

 475.699

 475.926

         227

 481.486

 481.713

         220

 490.343

 490.563

Bedrag van de heffing voor de  vennootschapsbelasting

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

            -   

Totaal saldo van baten en lasten

 862.142

 843.984

  -18.158

 912.060

 870.469

  -41.591

 893.001

 839.114

  -53.887

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

   17.443

   35.601

   18.158

   58.194

   99.785

   41.591

   60.196

 94.441

   34.245

Het gerealiseerde resultaat

 879.585

 879.585

            -   

 970.254

 970.254

            -   

 953.197

 933.555

-19.641

De algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt in het 'overzicht van baten en lasten in de jaarrekening; de baten lokale heffingen maken onderdeel uit van het collegeproduct '6.1 Publieke dienstverlening', de overige dekkingsmiddelen zijn begroot en gerealiseerd binnen het collegeproduct '6.3 Algemene dekkingsmiddelen'.

Toelichting algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien
De algemene dekkingsmiddelen vormen de basis om de uitgaven in het kader van de verschillende programmaonderdelen te dekken. In het voorgaande overzicht is aangegeven uit welke onderdelen deze algemene dekkingsmiddelen bestaan. Hieronder volgt voor de belangrijkste onderdelen een toelichting op het verschil tussen het in 2016 begrote en gerealiseerde bedrag.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
Het totaal van de van de lokale heffingen waarvan de besteding niet is gebonden bedroeg zowel in de begroting als in de jaarrekening 2016 € 49,8 miljoen.

Uitkeringen Gemeentefonds
De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een positief resultaat van € 5.043.000. Dit komt door een nagekomen resultaat over 2014 en 2015 van € 542.000 (N) en € 270.000 (V) als gevolg van de definitieve vaststelling van statistieken. Voor het uitkeringsjaar 2016 hebben we in december geld gekregen voor richtlijn EED (Energy Efficiency Directive) en verhoogde asielinstroom (V € 1.133.000). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds (N € 1.133.000). Ook voor 2016 zijn statistieken aangepast (V € 3.938.000) en zijn de accressen 2015 en 2016 en het Bcf-plafond 2016 aangepast (V € 2.783.000).Dit bedrag is ingezet voor cao-ontwikkelingen (N €2.730.000) Er is accres ingeleverd voor verhoogde asielinstroom (N €685.000) en er zijn diverse realisaties (V €134.000). De IU Sociaal Domein is in realisatie € 1.874.000 (V),  veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling 2016.

Dividend
In 2016 is het laatste garantieproduct in de beleggingsportefeuille vrijgevallen. De belegging stond conform de wettelijke eisen tegen de nominale (eind)waarde van € 14 miljoen op de balans. De marktwaarde lag aanzienlijk hoger op het moment van aflossing waardoor een extra incidenteel resultaat is behaald van € 4,9 miljoen incl. ontvangen dividenden (€ 1.180.000 meer dan begroot).
De Exenis-groep bestaat uit een 7-tal deelnemingen, waarvan een minderheidsbelang van in totaal 0,015% door de gemeente Eindhoven wordt aangehouden. Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is een deel van de verkoopprijs niet direct uitbetaald aan de verkopende aandeelhouders (waaronder de gemeente Eindhoven), maar gereserveerd voor claims in een zogenaamde escrow en deels verstrekt als tijdelijke lening aan Essent. In 2016 zijn van meerdere BV’s uitkeringen ontvangen in verband met de afwikkeling van claims. Daarnaast is een lening terugbetaald en eveneens uitgekeerd aan de aandeelhouders. Hierdoor ontstaat ten opzichte van de begroting een voordeel van € 107.000.  

Saldo financieringsfunctie
De hogere stand van de reserves en voorzieningen dan waarmee rekening is gehouden, leidt tot hogere rentelasten voor de financieringsfunctie (N € 326.000). Door bijstelling van de investeringsplanning is minder interne rente ontvangen over de activa (N € 3.120.000). Deze nadelen worden gecompenseerd door netto lagere werkelijke rentekosten (V € 4.528.000), vanwege minder nieuwe lange financiering tegen lage rentepercentages en door extreem lage rente op kasgeldleningen gedurende heel 2016.

Bedrag van de heffingen voor vennootschapsbelasting
Voor de heffing van vennootschapsbelasting is in de jaarrekening 2016 geen bedrag opgenomen. Op basis van uitgangspunten waar bij de Belastingdienst nog over wordt nagedacht, is de Vpb-last over het jaar 2016 berekend. Hierover zijn we in gesprek met de Belastingdienst, en we verwachten daar in de loop van 2017 duidelijkheid over te krijgen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Door een eerdere stelselwijziging (BBV) wordt geen rente meer bijgeschreven voor reserves en voorzieningen, maar valt de rente vrij ten gunste van de algemene middelen. Per saldo is de stand van de reserves en voorzieningen hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De mutaties op de reserves worden in hoofdstuk 2 programmaverantwoording per programma toegelicht.

Onvoorzien
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van € 227.000 opgenomen voor onvoorziene lasten, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2016 is de post ingezet voor de gedeeltelijke dekking van de kosten van het kampioenschap PSV/2016 (€ 60.000). Daarnaast hebben 2 niet openbare dossiers een beroep gedaan op dit budget, gezamenlijk € 160.000.