De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen heel direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de politieke belangstelling. Jaarlijks worden de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven vastgesteld. De raad heeft als bevoegd bestuursorgaan besloten dat de verordeningen en tarieven gelijktijdig met de begroting worden vastgesteld. In deze paragraaf wordt daarom een overzicht gegeven van de voorgestane wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2016. Hoe hoog is de lokale belastingdruk? Hoe hoog worden de woonlasten?

Algemeen uitgangspunt bij legesheffing is een zoveel mogelijk kostendekkend tarief. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke effecten van de tariefstelling. Door scherp naar de kosten en opbrengsten te kijken, hebben we bereikt dat de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. De kostendekkendheid mag de opbrengsten van de leges, de kosten en de daarmee samenhangende dienstverlening niet overstijgen. Bij de tariefstelling zijn de kosten van de samenhangende dienstverlening over de verschillende legestarieven verdeeld, de zogenaamde kruissubsidiëring, zodat er binnen de samenhangende dienstverlening geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%.
Samengevat is het beeld van de woonlasten:   

Geraamde inkomsten
(x € 1.000)

Gewijzigde Begroting 2016

Realisatie 2016

Nadere toelichting

Onroerendezaakbelastingen

47.921

47.798

afwijking is gering -0,26%,

Precariobelasting

923

995

Hondenbelasting

989

1.012

Toeristenbelasting

2.057

2.972

€ 914.000 positief resultaat.
De begrote opbrengsten toeristenbelasting worden ingezet voor de citymarketing bij Eindhoven365 en voor subsidies aan evenementen. De meer opbrengsten worden gestort in de reserve city marketing, toerisme, recreatie en evenementen.

Standplaatsgeld autobussen

12

13

Geen verdere toelichting.

Kanaalrechten

64

51

Geen verdere toelichting.

Parkeerbelastingen

12.006

12.365

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de betaaltijden fors verruimd. Het effect daarvan is groter dan verwacht. Ten opzichte van de primaire begroting is het voordeel nog € 1,5 miljoen groter. Bij de turap is daarvan € 1 miljoen in de reserve financieringsfonds MIP gestort en € 0,5 miljoen is bij het najaarsbericht ingezet ter dekking van herstelwerkzaamheden in de parkeergarage Witte Dame. Vanaf 2017 wordt er structureel € 0,5 miljoen van dit voordeel ingezet ter dekking van de gemeentelijke onderwijshuisvesting. Naar verwachting worden er de komende jaren diverse parkeerterreinen ontwikkeld, zoals het parkeerterrein aan de Stationsweg, de Deken van Somerenstraat en het Vogelenzangterrein. Als gevolg daarvan zullen de parkeerinkomsten dalen. Daarom is het niet wenselijk om een groter bedrag structureel in te zetten.

Leges

10.130

12.976

Afwijking leges evenementen en leges Bibob - €7.000

Bouwvergunningen V € 1,9 miljoen (Door de aantrekkende economie zijn er meer bouwvergunningen aangevraagd, waaronder een aantal grote projecten)

Drank & Horeca V €90.000 (Een vergunning voor kansspelen wordt voor 5 jaar verleend. Dit jaar zijn er 4 grote vergunningen voor kansspelen verleend)

Prostitutie N €22.000 (We zijn nog steeds in afwachting van een nieuwe prostitutiewet. Hierdoor blijven de inkomsten van de vergunningen achter)

Kapvergunningen V €83.000 (Door de aantrekkende economie wordt er meer gebouwd in Eindhoven. Hierdoor worden er meer kapvergunningen aangevraagd) .

Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd, dit heeft deels te maken omdat in 2011 de ID kaarten gratis/goedkoper waren dan per 1-1-2012, hierdoor zijn in 2016 meer ID kaarten aangevraagd.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

22.434

22.723

De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger (meer aansluitingen).

Rioolrechten

17.221

17.070

Het aantal in de aanslag betrokken objecten is minder dan geprognosticeerd. Geen verdere bijsturing noodzakelijk.

Begraafplaatsrechten

742

660

Vanaf 2015 kan men grafrechten voortaan ook voor 5 jaar afkopen (in plaats van 10 of 20 jaar). Dit betekent nu dat er minder inkomsten binnenkomen. Over 5 jaar wordt dit tekort ingelopen, aangezien er dan opnieuw inkomsten binnenkomen voor deze grafrechten. Voor 2016 is de inschatting dat we € 100.000 minder inkomsten binnen krijgen.

Jaarrekening: geen wijziging ten opzichte van het najaarsbericht. Definitief tekort is € 82.000

Marktgelden

611

523

Minder kooplieden, markten die kleiner zijn geworden.

Reclamebelasting/BIZ-heffing

598

536

De opbrengst is minder doordat minder aanslagen zijn opgelegd aan (minder) ondernemers. Redenen hiervoor zijn: het verwijderen van (oude) reclame-uitingen, aanpassingen van reclame-uitingen door ondernemers om in een lager tarief terecht te komen, verandering van functie van panden waardoor er geen reclame-uiting meer nodig is, leegstand van panden (geen gebruiker meer in pand actief) en samenvoeging van panden.

Totaal

115.708

119.694

Woonlasten (conform COELO, in €)

2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Onroerendezaakbelastingen

197,79

202,34

203,71

Afvalstoffenheffing

241,00

247,10

247,10

Rioolheffing

144,00

144,00

144,00

Totaal gemiddelde woonlasten per jaar

582,79

593,44

594,81

Gemiddelde 35 grote gemeenten

678,00

679,00

679,00