Inleiding

In Eindhoven voltrekt zich onder de naam WIJeindhoven een transformatie van het sociaal domein van een aanbod-gecentreerd en versnipperd stelsel, naar een integrale aanpak. De regie ligt hier bij inwoners - ook wanneer deze zich in een kwetsbare positie bevinden.

In onze P&C-documenten geven we aan deze transformatie invulling via 2 raadsprogramma's. Raadsprogramma 1 heeft betrekking op de sociale basis (aanbod waar inwoners zonder tussenkomst van een professional ontmoeting, ontwikkeling of ondersteuning kunnen vinden), Raadsprogramma 2 op sociale ondersteuning (aanbod waarvoor een verwijzing nodig is).

De sociale basis is voor én van iedereen, beschikbaar voor iedere Eindhovenaar en niet gericht op specifieke groepen inwoners. In de sociale basis staat het in positie brengen van inwoners, het ontwikkelen van voldoende kracht om mee te kunnen doen en het aanboren van onderlinge betrokkenheid centraal. Dat doen we via de lijn van de basisvoorzieningen en de lijn van samenkracht.

We willen investeren in de sociale basis. Wat betekent dat de gemeente, maar ook de inwoners en partners in de stad, een andere rol krijgen en tot een andere ‘rolverdeling’ komen. De rol van de gemeente wordt meer bescheiden, niet in de betekenis van ‘terugtredend’, maar vanuit de onderkenning van de actieve rol van inwoners in het vormgeven van de sociale kwaliteit van de stad.

De gemeente streeft er daarbij naar de sociale basisvoorzieningen te versterken en zoveel mogelijk ‘inclusief' te maken (voor iedereen toegankelijk). Tegelijkertijd is het zo dat de gemeente in de sociale basis slechts een beperkte doorzettingsmacht heeft (gelukkig!). Met betrekking tot sociale basisvoorzieningen wil de gemeente in de vorm van innovatielabs en het vormen van coalities (bijvoorbeeld de Lokaal Educatieve Agenda’s) een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de sociale basisvoorzieningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het verbinden van het sociale domein met andere domeinen binnen de gemeente.
Het diversiteitsbeleid brengen we een stap verder in Eindhoven met als doel dat iedereen met welke achtergrond dan ook zich thuis weet te voelen in Eindhoven.

Onderstaand presenteren we de hoofdlijn van dit Raadsprogramma in 2016. Nadere verantwoording vindt u in de Collegeproducten:

1.1   Samenkracht
1.2   Basisvoorzieningen
1.3   Onderwijs
1.4   Gezondheid