Inleiding

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om een duurzame en gezonde, en daarmee aantrekkelijke stad te willen zijn, voor inwoners, werknemers en bezoekers. Een stad die klimaatneutraal, klimaatrobuust en economisch sterk is. Maximaal gebruik makend van design, innovatie en burgerparticipatie.  In effectieve samenwerking met de regiobreed werkende organisaties Metropoolregio, Odzob, Veiligheidsregio, GGD en Brainport, ten dienste van onze partners (bewoners, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, andere overheden en bedrijven (bijvoorbeeld in triple helix- verband).

Het programma openbare ruimte draagt hier aan bij door de kwaliteit van de openbare ruimte en fysieke leefomgevingskwaliteit (verkeer en vervoer, groen en recreatievoorzieningen, water en milieu) in de stad op een duurzame en innovatieve manier in stand te houden en te ontwikkelen. Hierbij streven we naar een gezonde basiskwaliteit van de openbare ruimte door onderhoud en gerichte investeringen.

In 2016 zijn concrete bijdragen geleverd aan het door ontwikkelen van de milieuthema’s naar bijdragen aan de integrale duurzame en gezonde ontwikkeling van de stad (Klimaatneutrale/-adaptieve stad; Visie Eindhoven op weg; integrale gebiedsontwikkeling/Brainport City/Eindhoven Centraal). Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan opgaven van de Omgevingswet zoals het monitoren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het afweegbaar maken van gezondheid in te nemen bestuurlijke besluiten omtrent ruimtelijk-economische ontwikkelingen.