(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

2016

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

 --

53,9

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

32,3

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

17,8

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

     --

53,1

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:  

+

0,2

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

              --

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 +

12,7 

Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

     --

26,9

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

Correcties en Onderhanden werk Grondbedrijf

+

Berekend EMU-saldo

-70,9