Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.
Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen. Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om de stichting/vereniging, de N.V., de B.V. en de C.V. De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking).

Het beleidskader van de gemeente Eindhoven met betrekking tot verbonden partijen is verankerd in de nota “Op afstand verbonden”. In deze nota is een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader gegeven voor niet alleen de (privaatrechtelijke) deelnemingen, maar ook voor de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het beleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen. Uitzondering vormen de Bank Nederlandse Gemeenten en Enexis Holding, gezien het geringe belang dat de gemeente daarin heeft.
Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen:

 • strategie (onder andere koersbepalende investeringen);
 • beloningen in de (semi)publieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), maar waar mogelijk ook toegepast bij de privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (onder andere social return);
 • risicobeheersing en weerstandsvermogen;
 • benoemingen bestuurders en commissarissen.

In de navolgende inhoudelijke toelichting per verbonden partij wordt expliciet stil gestaan bij de wijze waarop hier in 2016 invulling aan gegeven is. De opzet van deze paragraaf is daartoe uitgebreider dan voorgaande jaren, om op deze manier meer inzicht te geven. Daarnaast worden per verbonden partij de belangrijkste ontwikkelingen en risico's weergegeven en waar mogelijk de financiële stand van zaken per ultimo 2016.
N.B. Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijv. subsidies, inkoop, ter beschikking stelling van vastgoed. Hier wordt niet op ingegaan in deze paragraaf, dit komt reeds terug in andere onderdelen van de jaarrekening.

Waar dit vanwege het vertrouwelijke karakter van de (nog niet vastgestelde) voorlopige cijfers 2016 nog niet mogelijk is, zijn in de hierna volgende tabel enkel de jaarcijfers over 2015 opgenomen. Bij de verbonden partijen waar de jaarcijfers 2016 wel gepubliceerd mogen worden zijn tevens de jaarcijfers 2016 opgenomen. In de toelichting per verbonden partij is daarnaast aangegeven welk karakter de opgenomen cijfers over 2016 hebben (voorlopige cijfers of definitieve cijfers).

Naam verbonden partij

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE), gevestigd te Eindhoven

457

13.740

457

463

13.824

463

GR GGD Brabant Zuidoost, gevestigd te Eindhoven

293

13.903

3.037

52

14.096

2.352

GR Metropoolregio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven

711

22.401

5.106

2.948

32.432

7.341

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), gevestigd te Eindhoven

0

8.443

1.577

543

6.109

1.577

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant, gevestigd te Eindhoven

2.412

21.998

9.172

4.579

28.629

6.879

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon), gevestigd te Eindhoven

903

6.280

9.620

1.514

6.615

8.816

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., gevestigd te Den Haag

369.000

149.514.000

4.486.000

226.000

145.348.000

4.163.000

Brainport Development N.V., gevestigd te Eindhoven

-72

2.410

3.215

35

2.611

3.287

Breedband Regio Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven

-41

670

4.207

55

768

4.248

Eindhoven Airport N.V., gevestigd te Eindhoven

10.636

31.506

74.678

8.269

28.634

64.500

Enexis Holding N.V., gevestigd te Groningen

207.000

3.580.000

3.704.000

223.100

3.471.700

3.607.700

Flight Forum Beheer B.V. gevestigd te Eindhoven

0

72

18

0

18

18

Flight Forum C.V. gevestigd te Eindhoven

140

4.628

11.927

650

4.975

11.786

Muziekgebouw N.V., gevestigd te Eindhoven

-306

4.346

-1.871

-718

4.450

-1.565

Park Strijp Beheer B.V. gevestigd te Eindhoven

206

1.087

298

375

577

92

Park Strijp C.V. gevestigd te Eindhoven

239

25.856

2.002

163

27.324

1.763

Parktheater Eindhoven N.V., gevestigd te Eindhoven

136

4.272

3.149

279

3.840

3.013

Twice Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven

244

14.768

4.866

280

14.571

4.622

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE), gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

De GR heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van – en het tot stand brengen van een samenwerking tussen – de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken, een en ander met inachtneming van de Wet milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.
Kernwaarden van Cure:
- 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen van de Cure gemeenten;
- De inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt;
- Optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers;
- Beheersen en optimaliseren van de kosten.
Deze kernwaarden maken het mogelijk om het product afval verder te ontwikkelen tot nieuwe grondstoffen en daarmee onder andere werkgelegenheid en circulaire regionale economie te stimuleren.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 75%;
 • Overige gemeenten ca. 25 % (Geldrop en Valkenswaard tezamen).

Voor zowel het AB alsook het DB geldt één stem per lid, de voorzitter inbegrepen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • Het AB bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente. De voorzitter is voorzitter van het AB en van het DB;
 • Het DB wordt gevormd door de voorzitter van het AB alsmede twee overige leden. De twee overige leden worden uit en door het AB aangewezen. De leden van het DB zijn elk afkomstig uit verschillende deelnemende gemeenten.

Er zijn in 2016 geen wijzigingen opgetreden.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Niet van toepassing: het betreft aangestelde bestuurders van gemeenten (vanuit hun functie als wethouder) en een ambtenaar als directeur, ingepast in de lokaal gemeentelijke CAR structuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is bij de oprichting van Cure 2.0 met ingang van 2014 zo vastgesteld.

Geleverde prestaties

Het afval in Eindhoven is binnen de ruimte van de begroting ingezameld en verwerkt. De businesscase REnescience, die beoogt de hoeveelheid restafval drastische te reduceren (met 25%) en de kosten verder te reduceren, is vergaand uitgewerkt en voor besluitvorming door de gemeenteraden aangereikt. De begroting 2017 is tijdig (medio 2016) vastgesteld en aan GS van Noord-Brabant aangeboden.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

 • Structurele beschikbaarheid van specialistische kennis over diverse zaken op breed financieel terrein:

Recente grote projecten vragen een groeiende beschikbaarheid van deskundigheid en beheer van treasury (geldstromen), investeringen, fiscale zaken, juridische zaken, bestuurlijke- en beleidszaken (in relatie tot de gemeenten) en commerciële zaken, zoals verkopen van grondstoffen. Op het moment wordt dit verzorgd door de staf van Cure, door inhuur van kennis en door hulp vanuit gemeenten. Het is wenselijk dat inhuur van kennis gecontinueerd blijft voor grote projecten.

 • Tijdige en structurele invulling van de taken HRM, ICT, Management en salarisadministratie:

Per 1-1-2017 worden deze niet meer van Van Gansewinkel afgenomen. Er is gekozen om dit binnen Cure zelf te gaan doen door nieuwe en/of aanvullende medewerkers hiervoor.
De ontwikkelingen op dit vlak zullen onder andere worden meegenomen in de 5-jaarlijkse evaluatie die voor het eerst in 2017 zal plaatsvinden.

 • Vennootschapsbelasting (vpb):

Per 1 januari 2016 trad de wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsondernemingen in werking. Vanaf dan zijn overheidsondernemingen die winst beogen of structurele overschotten behalen en concurreren met de markt, vpb-plichtig. Dat betekent dat GR’en moeten inventariseren welke activiteiten wel of niet voldoen aan de criteria. Voor de activiteiten die voldoen aan de criteria dient vervolgens naast een commerciële balans en W&V-rekening ook een fiscale balans en W&V-rekening opgesteld te worden en vpb betaald te worden over de fiscale winst.
In dit verband zijn de risico’s de tijdige en juiste implementatie van vpb en de druk op het resultaat als er vpb betaald moet worden. Er is inmiddels fiscaal advies ingewonnen dat er goed uitziet, echter dit moet nog worden ingediend bij de huisaccountant van Cure (informatie per december 2016).

 • Voorbereiding Renescience:

Als het Renescience-project niet doorgaat resulteert dit direct tot een nadelig resultaat voor Cure. Risicomanagement voor dit project is een continue proces. Bij negatieve besluitvorming ten aanzien van het doorgaan van het REnescience project, resulteert dit in een nadelig resultaat (€ 1,7 miljoen; waarvan gemeente Eindhoven: € 1,3 miljoen). Artikel 60 BBV stelt dat het voornemen van ingebruikname dan komt te vervallen, waarna het negatieve resultaat geheel ten laste komt van de exploitatie van Cure.

 • Deelnemende gemeenten staan garant voor leningen voor projecten:

Cure heeft geen eigen vermogen. Als bijvoorbeeld Renescience doorgaat, dan wordt geïnvesteerd in een nieuwe fabriek waarvoor een (grote) lening wordt aangetrokken door Cure. Gemeente Eindhoven staat voor ca. 75% garant gezien het aandeel op basis van jaarlijkse bijdrage. De andere gemeenten tezamen voor ca. 25%. Echter, de raad heeft de expliciete financiële bevoegdheid  om een garantstelling wel of niet aan te gaan.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

457

13.740

457

463

13.824

463

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

GR GGD Brabant Zuidoost, gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

De GGD Brabant Zuid-Oost is een samenwerking tussen Eindhoven en de 20 overige regiogemeenten. De GR hierbij geldt als wettelijk opgedragen op basis van artikel 14 van de Wet Publieke Gezondheid.
Doel: Het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg (publieke gezondheid richt zich op de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder ook begrepen het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten).

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 31,4%;
 • Overige gemeenten ca. 68,6%

Gemeentebestuurders zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast alsmede de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directeur de AB-vergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het AB. Het AB vergadert ca. 4 keer per jaar en het DB vergadert maandelijks.

Stemverhouding:
De stemverhouding van de aangewezen leden in het Algemeen Bestuur is als volgt:

 • gemeenten tot 20.000 inwoners heeft één stem;
 • gemeenten vanaf 20.000 inwoners heeft twee stemmen;
 • de gemeente Helmond heeft drie stemmen;
 • de gemeente Eindhoven heeft vijf stemmen.

Stemverhouding: de zeggenschap is niet in balans met het inwonertal in de regio en met de financiële bijdragen. Momenteel wordt de GR aangepast en is de stemverhouding een van de bespreekpunten.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Per 10-05 maakt wethouder Richters deel uit van het AB, DB en financiële commissie van de GGD. Zij vervangt hiermee haar voorganger wethouder Scholten.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens.Bij de GGD BZO ontvangt de directeur de hoogste beloning. Deze beloning valt ruimschoots onder het genoemde bezoldigingsmaximum.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (Wet Publieke Gezondheid).

Geleverde prestaties

 • De besturen van de Veiligheidsregio en GGD hebben medio 2015 besloten om de Ambulancezorg per 1-1-2016 volledig onder te brengen bij de GGD. De inpassing van het bedrijfsbureau en de ondersteunende taken (zoals automatisering) in de GGD is succesvol verlopen.
 • Op verzoek van het GGD bestuur is in 2016 een governance toets uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de codes die worden gehanteerd door de inspectie voor de gezondheidszorg en de Nederlands Zorgautoriteit. De toets heeft geleid tot enkele verbeterpunten en aandachtspunten.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft zijn beschreven in de kadernota. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • Een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg.
 • Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van gemeenten.
 • Toename van drugsgebruik onder jongeren; een programmatische netwerkaanpak is gestart.
 • Toename van suicides: een programmatische netwerkaanpak is gestart.
 • Toename van vluchtelingen en arbeidsmigranten; de gezondheid van deze kwetsbare groepen vraagt extra inzet en aandacht.
 • Optimaal inzetten van jeugdgezondheidszorg als collectieve basisvoorziening in de jeugdzorgketen.

Verdere relevante aandachtsgebieden zijn met name:

 • Het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket en/of het NZAbudget voor ambulancezorg, en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken.
 • Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering, bijvoorbeeld door extra inzet rampenbestrijding, verplichte landelijk wet- en regelgeving.
 • Het risico dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt.
 • Het risico dat als gevolg van (belasting) wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

293

13.903

3.037

52

14.096

2.352

Toelichting financiële informatie

PG = Publieke Gezondheid; AZ = Ambulancezorg.

GR Metropoolregio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Het behoud en verstevigen van de internationale concurrentie positie van de regio door het organiseren van een slagvaardige en efficiënte strategische samenwerking op de hoofdthema’s economie, ruimte en mobiliteit. De vertaling hiervan bestaat uit het streven om sterker naar buiten te treden als regio, om eenduidig te gaan opereren op regionale schaal en om efficiënt (regio) intern te gaan samenwerken. Daartoe worden de navolgende opgaven ter hand genomen moeten worden:

 1. Het vastleggen van een gezamenlijke visie op de toekomst van de regio;
 2. Het vastleggen van een regionale strategie op de bovenvermelde hoofdthema’s en het bepalen van de kaders hiervan;
 3. Het bereiken van overeenstemming over de regionale opgaven en het bepalen van de bovenregionale agenda;
 4. Het scheppen van de voorwaarden en de condities om regionale opgaven te realiseren;
 5. Het bieden van een podium voor gemeenten ten behoeve van het gezamenlijk ontwikkelen, bespreken en afstemmen van de aanpak van opgaven met een lokaal of sub regionaal karakter.

Om genoemde opgaven te realiseren kan samenwerking tussen de gemeenten en kennisinstellingen en bedrijfsleven geboden zijn.
Behartiging van de taken van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, zoals die na datum van inwerkingtreding van deze wijziging van de regeling nog bestaan.   
Behartigen van de gemeentelijke belangen op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer via het Regionaal historisch Centrum Eindhoven.

Inzicht bestuurlijk belang

Financiële jaarlijkse bijdrage geschiedt op basis van (relatief) inwoneraantal.

 • Gemeente Eindhoven ca. 30,4%
 • Overige gemeenten ca. 69,6%

Bij het nemen van besluiten heeft ieder lid van het algemeen bestuur in de vergadering twee stemmen.
In afwijking hiervan hebben de leden, aangewezen door de raden van Eindhoven en Helmond en door de raad van de gemeente die een extra lid mag aanwijzen, ieder één stem.
Bij besluiten moet meer dan de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn. Voor het tot stand komen van een beslissing over vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde meerderheid vereist van drie/vierde van hen die een stem uitbrengen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Met de komst van de heer Jorritsma in 2016 als burgemeester van Eindhoven is de voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur gewijzigd.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting het lid algemeen bestuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de ledenvergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

De ambitie van de regio Eindhoven is om in het jaar 2020 tot de wereldtop te behoren als technologieregio, waarbij een sterke economie wordt gecombineerd met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. De Metropoolregio Eindhoven brengt hiervoor partijen bijeen, organiseert het proces en zorgt dat regionale samenwerking internationaal tot voorbeeld strekt. De ambitie van de organisatie is om hierbij ‘het schakelstation’ te zijn die dit op de regionale schaal van de regio Eindhoven doet. Het accent ligt hiermee niet op besluitvorming, met uitzondering van de Regionale agenda en de begroting/jaarrekening, maar op ontwikkeling, afstemming en coördinatie in het regionaal platform, de werkplaatsen en de gesprekstafels. De essentie hierbij is dat uitvoeringstaken teruggegaan zijn naar de gemeenten, met uitzondering van het RHCe (kennis en ontmoetingscentrum voor de regio ten behoeve van cultuurhistorie en modern archiefbeheer) en de taken van de Milieudienst, welke overgeheveld zijn naar de ODZOB.

Concrete werkzaamheden:
Metropoolregio Eindhoven:

 • het Regionaal Platform
 • de Regionale Agenda
 • strategieontwikkeling op de thema’s Economie (strategische economie, werkplaats Bedrijventerreinen en detailhandel en arbeidsmarkt), Ruimte (ruimte en wonen) en Mobiliteit.
 • de inzet voor regionale investerings- en stimuleringsfondsen en de meerjarenfinanciering Actieprogramma Brainport

RHCe: programma met de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum

Oud SRE: de afwikkeling van (Europese subsidie)projecten vanuit het oude SRE

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De totale herplaatsingsopgave naar aanleiding van de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven bedroeg 32,8 fte in de periode 2015-2020. De afbouw loopt conform planning, per 1-1-2017 resteert een afbouw van 4,06 fte (bron Stand van zaken reorganiseren SRE, vergadering Algemeen Bestuur 15-2-2017). Om de financiële verplichtingen vloeiende uit de reorganisatie af te dekken is door de organisatie een voorziening getroffen.  
Er loopt een zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval. De Metrpoolregio Eindhoven is contractpartner namens de gewesten in deze. Over de jaren tot 2014 heeft het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) een uitspraak gedaan in het voordeel van de gewesten. Attero heeft het gerechtshof gevraagd dit vonnis te vernietigen. Behandeling van deze zaak vindt naar verwachting plaats in mei 2017. Daarnaast heeft Attero bij de Metropoolregio Eindhoven een claim ingediend over het jaar 2015 van in totaal ruim € 2,3 miljoen. Deze zaak is inmiddels aanhangig gemaakt bij het NAI.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

711

22.401

5.106

2.948

32.432

7.341

Toelichting financiële informatie

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

De ODZOB is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
De opdrachtportefeuille van de ODZOB is voor circa 30% landelijk opgelegd als verplichte basistaak, de rest van de taken zijn verzoektaken. En door de deelnemers ingebrachte budgetten voor collectieve taken en intensivering van taken.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage, op basis van omzet, 2015 (jaarrekening)):

 • Gemeente Eindhoven: 9%
 • Andere gemeenten: 43%
 • Provincie: 35%
 • Derden: 13% (Dit percentage is juridisch begrensd tot 17% als richtwaarde, in verband met de Europese richtlijn aanbestedingen. (bron: Adviesbureau AKD, 2013))

Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur (AB). Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het AB aan. De ODZOB kent 22 deelnemers. De voorzitter wordt door en uit het AB aangewezen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 6 leden waaronder de voorzitter. De leden worden uit en door het AB gekozen.

Ieder lid van het AB heeft in de vergadering één stem. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling anders is bepaald. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de uitvoeringsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd (basistaken en verzoektaken).  

 • Het AB kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of ten dele af te boeken van reserves, voor zover aanwezig, en/of ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
 • Het AB kan besluiten de blijkens het jaarverslag behaalde positieve resultaten geheel of ten dele te bestemmen voor een reserve en/of uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. De rollen worden ingevuld vanuit de aanstelling bij de deelnemende partijen. Er worden geen salarissen of vergoedingen uitgekeerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is zo ingeregeld bij de oprichting van Odzob.

Geleverde prestaties

De opgedragen taken (basis, verzoek, collectief, intensivering) zijn volgens planning gerealiseerd binnen de ruimte van de begroting 2016.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Kosten:

 • Ten aanzien van het niet halen van de productiviteitseis en van het 3% besparingstarget: gedurende de eerste 8 maanden van 2016 werd de productiviteit gehaald en (dus) het gewenste aantal declarabele uren gerealiseerd. Ook de overige kosten bleven in totaal binnen de begroting. Het is de verwachting dat ook gedurende de rest van 2016 een en ander conform verwachting verloopt.
 • Kostenontwikkeling ICT: onderkend wordt dat mogelijk de kosten van de ontwikkeling van noodzakelijke ICT-voorzieningen (voornamelijk software) hoger zijn dan begroot. Samenwerking en voorbereiding op de omgevingswet vragen om snelle en adequate beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van data en informatie. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze problematiek wordt opgelost en welke kosten dit voor wie veroorzaakt.

Baten:

 • Opdrachtverlening door deelnemers en niet-deelnemers: in de begroting is rekening gehouden met een hogere opbrengst dan door de deelnemers is geprognosticeerd in de werkprogramma’s. Of deze omzet ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd is onzeker. Gedurende de eerste acht maanden van 2016 is de begrote omzet ruimschoots gerealiseerd. Met betrekking tot de niet-deelnemers werd terugval van de vraag als risico gesignaleerd. Gedurende de eerste acht maanden van 2016 heeft zich ten opzichte van de begroting inderdaad een terugval van de vraag bij niet-deelnemers voorgedaan. Deze werd echter gecompenseerd door de ruimere opdrachtverlening door de deelnemers. Ook voor de rest van 2016 (en daarna) is de omvang van de opdrachtverlening door deelnemers en niet-deelnemers een risico. Het is zaak deze ontwikkeling te blijven monitoren en tijdig te signaleren op voldoende omzet op verplichte taken bij mede-deelnemers.
 • Verlies takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere partijen: in 2016 zijn de VTH-taken van de gemeenten Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-de Mierden overgeheveld naar GR ‘Samenwerking Kempengemeenten’. De invloed hiervan op de opdrachtverlening aan de ODZOB is op dit moment nog onzeker. De realisatie t/m augustus 2016 vertoont een opdrachtverlening door de gemeenten van het GR SK die hoger is dan begroot. Zie ook eerste punt, onderaan, bij ‘Baten’.
 • Mutatie in werk, bijvoorbeeld t.a.v. taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en invoering Omgevingswet. De ODZOB wil deelnemers door goede communicatie overtuigen van de consequenties van dergelijke situaties en zorgen dat capaciteit aangepast kan worden door te werken met een flexibele schil.
 • Vennootschapsbelasting (VPB): Met ingang van 2016 zijn overheidsbedrijven vennootschapsbelastingplichtig. De ODZOB bereidt zich momenteel voor op de uitwerking van de consequenties van deze wetswijziging. Hierbij wordt de ODZOB ondersteund door een externe adviseur. Het is de verwachting dat de ODZOB slechts een gering deel van haar taken kwalificeert als ondernemerstaak.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

0

8.443

1.577

543

6.109

1.577

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant, gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
Taken op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarbij evenzo risico’s inventariseert, het bevoegd gezag adviseert, de voorbereidingen treft op de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de uitvoering van voornoemde terreinen organiseert/garandeert.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage) 2016:

 • Gemeente Eindhoven: 38%
 • Overige gemeenten: 62%

Het bestuur van de VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur en de voorzitter. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening adviseren door de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers van het bestuur, gemeentesecretarissen (2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben.

Het AB bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Bij het nemen van besluiten door het AB tot vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners 1 stem uit. De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of meer inwoners brengen 2 stemmen uit vermeerderd met een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt overschreden.
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat naast de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit maximaal 5 leden, aan te wijzen door en uit de leden van het AB. Bij de samenstelling van het DB geldt als uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Eindhoven vult 1 zetel in.
Het AB kan, conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Bij besluit van 12-12-2016 is de heer J.A. Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, met ingang van 01-11-2016 benoemd als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Wet Normering Topinkomens

Conform concept jaarrekening 2016 voldoet de VRBZO aan de Wet Normering Topinkomens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nog niet opgepakt binnen VRBZO. Zal naar verwachting ook in 2017 nog niet gebeuren.

Geleverde prestaties

In 2016 is de toekomstvisie verder geïmplementeerd. De Veiligheidsregio haalt de beoogde financiële bezuinigingen, maar dit wordt niet geheel gerealiseerd op de beoogde doelen vanuit de Toekomstvisie maar binnen aangedragen alternatieven. Het financiële effect van de toekomstvisie is voor de gemeente Eindhoven meerjarig negatief. Het uitgangspunt is structurele lasten zo mogelijk structureel en incidentele lasten zo mogelijk incidenteel te dekken, Het structurele nadelige resultaat wordt conform de vastgestelde lijn betrokken bij de bestedingsvoorstellen in de Kadernota 2018-2021 en conform deze lijn is de optie ook nog open om de nadelen op de benodigde bijdrage aan de VRBZO meerjarig incidenteel te dekken uit de reserve frictiekosten VRBZO, zolang de reserve daarvoor toereikend is. De huidige stand van de reserve frictiekosten VRBZO is in iedere geval toereikend om de tekorten op de gemeentelijk begroting te dekken tot en met 2021.

De herijking van het gemeentefonds heeft geleid tot aanpassing van de verdeelsleutel onder de 21 gemeenten en resulteert in een lagere benodigde bijdrage van de gemeente Eindhoven vanaf 2017.
De ontvlechtingszaken die afgelopen jaren, na de regionalisering, tussen de gemeente Eindhoven en de Veiligheidsregio speelden, zijn afgehecht. Er zijn afspraken gemaakt over het beëindigen van het project Veiligheid en Rendement en de overdracht van het werkgevers risico van de FLO aan de Veiligheidsregio.
In 2016 zijn eveneens huurovereenkomsten afgesloten voor een drietal panden (2 kazernes en een kantoorgebouw).

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Aanbesteding Regionale Ambulance Voorziening:
De ambulancezorg in Nederland is vastgelegd in de Tijdelijke wet ambulancezorg. Deze wet vervalt per 31 december 2019. Eind 2019 loopt de huidige vergunning voor de ambulancezorg in onze regio af. De besturen van de GGD en VRBZO trachten vanaf 2019 weer de vergunning te ontvangen voor de RAV. Er heeft inmiddels een hernieuwd onderzoek plaatsgevonden naar de optimale spreiding van standplaatsen en benodigde paraatheid.
Business case bluswatervoorziening: Het Algemeen Bestuur van VRBZO is op 8 december 2016 akkoord gegaan met de businesscase bluswatervoorziening. Omdat de gemeente Eindhoven eerder contractueel met Brabant Water heeft bedongen dat er géén kosten voor onderhoud en huur van de brandkranen in Eindhoven in rekening worden gebracht, levert de businesscase voor de gemeente Eindhoven niet de voorgestelde besparing op.
Nieuwe wet- en regelgeving arbeidshygiëne: Nieuwe wet- en regelgeving zorgt ervoor dat op het gebied van arbeidshygiëne maatregelen moeten worden getroffen. In 2016 is er als gevolg hiervan een bestemmingsreserve gecreëerd ten behoeve van de extra kosten van arbeidshygiëne.
BDuR: Het rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio’s. In 2016 heeft er een herijking van de BDuR uitkering plaatsgevonden die heeft geleid tot een verlaging van de BDuR uitkering. Ten opzichte van de begroting 2016 komt totale de daling uit op €272.000. De daling wordt in twee jaren verdeeld, 2016 en 2017. De daling van 2017 is door gemeenten gecompenseerd via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met €236.000. De BDuR brief van juni 2016 beschrijft het meerjarenperspectief van de BDuR uitkering. Voor 2018 zal de uitkering gelijk zijn aan 2017.
Model Deurne: De bijdrage die gemeenten betalen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kende in de jaren 2015 t/m 2017 een overgangsregeling, het zogenaamde Model Deurne. 2018 is het eerste jaar waarop deze overgangsregeling niet meer van toepassing is. De bijdrage wordt daarmee volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, subcluster brandweerzorg en rampenbestrijding.

Risico’s:
Inrichting landelijke meldkamer: De eerste stappen zijn in 2015 gezet om te komen tot een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant die gehuisvest zal zijn in Den Bosch. Hiertoe is een business case geschreven die in 2016 leidt tot bestuurlijke besluitvorming waaruit duidelijk zal blijken wat de begrote kosten voor de nieuwe samengevoegde meldkamer zal zijn waar VRBZO een aandeel in heeft en wat de hieraan gelieerde projectkosten zullen zijn. Het verlaten van de meldkamer in Eindhoven brengt desinvesteringskosten met zich mee door het volledig moeten afschrijven van investeringen die nog een boekwaarde hebben. Het uitgangspunt blijft dat de samenvoeging minimaal budgettair neutraal moet zijn voor alle deelnemende partijen. Naar verwachting zal in 2020 de formele overdracht van de meldkamers van de Veiligheidsregio's aan de LMO plaatsvinden. Onduidelijk is nog op welke wijze de (financiële) overdracht gaat plaatsvinden.

Een zeer grote brand met veel inzet van brandweermaterieel en vrijwilligers

Invoering VPB zal naar verwachting geen financiële consequenties hebben. Echter de belastingdienst heeft daarover nog geen besluit genomen waardoor dit mogelijk nog tot een naheffing kan leiden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

2.412

21.998

9.172

4.579

28.629

6.879

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon), gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Het Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening (WSW) en gezamenlijk afgesproken re-integratietaken voor andere gemeentelijke doelgroepen en UWV doelgroepen (mensen die vallen onder de Participatiewet en Wajongers).
Het Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven kan de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van andere vormen van gesubsidieerde arbeid anders dan op het gebied van sociale werkvoorziening behartigen.  

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 75%;
 • Overige gemeenten ca. 25 %

Het bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de Voorzitter. Het DB bestaat uit de leden van het AB. Het AB benoemt uit zijn midden een voorzitter van het AB die tevens voorzitter is van het DB. De voorzitter vertegenwoordigt Ergon in- en buiten rechte. Als gevolg van de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen is een aangepaste GR vastgesteld waarbij technische wijzigingen zijn doorgevoerd (waarbij bijvoorbeeld een scheiding tussen AB en DB is aangebracht). Het AB bestaat dan uit 10 leden, het DB uit 3 leden. Dit is  in de bestuursvergadering Ergon van dec 2016 geagendeerd en vervolgens besloten. Het AB, DB  en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen.
Voor zowel het algemeen alsook het dagelijks bestuur geldt één stem per lid, de voorzitter
inbegrepen. Een besluit komt tot stand wanneer meer dan de helft van het aantal stemmen die meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van de gemeenten die deelnemen in deze gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen, zich voor het voorstel heeft verklaard. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

De statutair vastgelegde zeggenschap is niet in balans met de gemeentelijke bijdrage. Voor de Wsw hoeft dit niet zozeer een probleem te vormen. De gehele statuten van de GR dienen wél in heroverweging genomen te worden (inclusief de stemverhouding) als de participatiedienstverlening (Werkleerbedrijf etc) onder de GRWRE gebracht gaat worden. In 2017 vindt hierover besluitvorming plaats. Op basis daarvan wordt bezien of de GR aangepast moet worden.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Geen wijzigingen in het bestuur in 2016.

Wet Normering Topinkomens

Wordt op getoetst. Uit navraag blijkt dat er geen bestuurders zijn bij Ergon die een salaris ontvangen groter dan de norm.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (WSW).Ergon heeft als opdracht om sociale loonvormende arbeid tot stand te brengen. Daarnaast doen ze aan CO2-reductie bijdragen door inzet van elektrische auto’s met name voor gebruik in de binnenstad (stadsreiniging). De gemeente Eindhoven heeft Ergon ook een bijdrage in de kosten verstrekt voor het inrichten van de benodigde laad-infrastructuur. Verder heeft Ergon voor haar activiteiten in de openbare ruimte van Eindhoven een CO2-emissie-certificaat behaald.

Geleverde prestaties

Levering prestaties: de belangrijkste taakstellingen zijn:

 1. Het uitvoeren van de WSW-oud voor de 5 deelnemende gemeenten. Met ingang van 2015 is er geen sprake meer van een echte taakstelling, maar van een verwachte realisatie. Er is immers geen instroom meer. De realisatie voor 2016 bedraagt 1915 SE (2015:1970); De uitstroom in SE op totaalniveau bedroeg 3,42%. In 2016 zijn er 129 personen uitgestroomd waarvan 38 uit Begeleid Werken.  
 2. Het aanbieden van werkplekken aan deelnemende gemeenten in kader van het Werk-leerbedrijf of in een andere vorm (met behoud van uitkering); is gerealiseerd in 2016
 3. Het plaatsen en bemiddelen van voorshands gemiddeld circa 75 arbeidsgehandicapten (op tijdelijke basis) vanuit de Participatiewet. Realisatie 2016: 134 ultimo 2016 waarvan 116 nieuwe plaatsingen in 2016.

Realisatie doelstellingen:
Uit de geleverde prestaties blijkt dat de doelstellingen voldoende zijn gerealiseerd.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

 • Er zijn technische wijzigingen aangebracht in de GR als gevolg van wijzigingen in de Wet op de gemeenschappelijke regeling (Wgr). Mogelijk dat in een latere fase hiervan ook de stemverhouding onder de aandacht gebracht kan worden in 2017 (als grote delen van de uitvoering van de Participatiewet onder de GRWRE gebracht worden.
 • Er is sprake van een landelijk risico op het gebied van een lagere rijkssubsidie (uitstroom volume valt tegen en de rijksbegroting is vastgesteld hierdoor daalt het bedrag per WSW werkplek)
 • In verband met Wsw sterfhuisconstructie en afbouw tot 2020 is de vraag in hoeverre voortzetting van de GR op de termijn aan de orde is.

Deze risico's staan vermeld in het strategisch plan 2017 e.v. Er zijn geen specifieke risico's voor 2016.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

903

6.280

9.620

1.514

6.615

8.816

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V., gevestigd te Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Inzicht bestuurlijk belang

0,3% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA (geen actieve vertegenwoordiging vanwege beperkt aandeel).
Er heeft geen wijziging in aandeelverhouding plaatsgevonden in 2016.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

AVA 21 april 2016: Wisseling Raad van Commissarissen: J.J. Nooitgedagt en T.J.F.M. Bovens treden periodiek af en komen in aanmerking voor herbenoeming. Aan de aandeelhouders wordt gevraagd te stemmen over de voordracht om beide heren te herbenoemen. Daarnaast wordt een vooraankondiging gedaan voor het periodiek aftreden van P.H.M. Hofsté en M. Sint (bij AVA 2017). Beide vrouwen komen in aanmerking voor herbenoeming. De aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen ter voordracht voor de invulling van commissaris.

Wet Normering Topinkomens

Voor de BNG is de wet Normering Topinkomens niet van toepassing. Tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 5 oktober 2016 zijn de aandeelhouders gevraagd in te stemmen met een wijziging van de bezoldiging van Raad van Commissarissen. Het beloningsbeleid van Raad van Bestuur BNG is op 27 april 2009 vastgesteld door de AVA en bevindt zich binnen de kaders van het beloningsbeleid van de rijksoverheid ten aanzien van staatsdeelnemingen. Ieder lid van Raad van bestuur ontvangt een vaste en variabele beloning. De variabele beloning is maximaal 20% van de vaste beloning. Na de aankondiging van herijking van het beloningsbeleid bij alle staatsdeelnemingen door de minister van Financiën in 2013 is een voorstel voorbereid waarvoor tijdens de Bijzondere AVA goedkeuring van de aandeelhouders wordt gevraagd. De Commissie Financiën VNG is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid van Raad van Bestuur BNG. In de dossiers ter voorbereiding van de AVA's wordt aandacht geschonken aan het beloningsbeleid. De BNG behandelt het onderwerp van beloning tijdens de AVA's of tijdens een bijzondere AVA in geval er een besluit wordt gevraagd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De BNG houdt zich bezig met Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ieder jaar wordt bij de jaarstukken het MVO beleid van de bank toegelicht in een apart boekwerk. Het MVO beleid kent 5 thema's, te weten veilige bank, verantwoorde groei, betrokken medewerkers, maatschappelijke betrokkenheid en duurzame bedrijfsvoering.

Geleverde prestaties

Via het verrichten van bancaire activiteiten bij te dragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast winststreven BNG met oog op het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Bijdrage financiering maatschappelijke voorzieningen voor de burger is momenteel niet van directe betekenis voor de gemeente Eindhoven.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het gemeentelijk aandeel is 0,3% van het totaal. De invloed van de gemeente is dus erg beperkt.
In het persbericht van BNG over 2016 is het volgende aangegeven:

 • BNG Bank heeft in 2016 twee duurzame obligaties uitgegeven ten behoeve van balansfinanciering van respectievelijk de meest duurzame woningcorporaties en gemeenten. Sinds 2014 zijn vier duurzame obligaties geplaatst ter waarde van € 2,7 miljard, waarmee BNG Bank op dit terrein behoort tot de kopgroep in de Nederlandse bankensector.
 • Onder invloed van onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen zijn de kernklanten van de bank relatief terughoudend met nieuwe investeringen. Het Rijk heeft een groot aantal taken gedecentraliseerd naar gemeenten, omdat deze de burger effectief en efficiënt kunnen bedienen. Mede daardoor is de afhankelijkheid van inkomsten vanuit het Rijk en het gemeentefonds toegenomen.
 • De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op € 369 miljoen, een stijging van 63% ten opzichte van de € 226 miljoen over 2015. Deze ontwikkeling is positief beïnvloed door incidentele factoren. Het renteresultaat stond ook in 2016 nog onder druk van de historisch lage rentetarieven en de, uit hoofde van risicobeleid, terughoudende rentepositie van de bank.
 • De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 32% per eind 2016. De leverage ratio van de bank is toegenomen van 2,6% tot 3,0%, de voorgestelde minimumnorm voor deze ratio per 1 januari 2018. Indien de gehele herwaarderingsreserve en de ingehouden winst over 2016 worden meegeteld, bedraagt de leverage ratio bijna 3,3%. De sterke kapitaalpositie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

369.000

149.514.000

4.486.000

226.000

145.348.000

4.163.000

Toelichting financiële informatie

Betreft de cijfers die BNG zelf per persbericht van 13 maart 2017 gepubliceerd heeft.

Brainport Development N.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met Metropoolregio Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best (aandeelhouders A) en stichting Brainport (aandeelhouder B), bestaande uit partners uit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, die samenwerkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven.
De vennootschap heeft ten doel het creëren van een duurzaam innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor welvaart en welzijn in de regio en daarbuiten, welk doel zij realiseert door:

 • brainportstrategie-ontwikkeling en -monitoring van resultaten;
 • projectontwikkeling en het uitvoeren van projecten en programma’s;
 • marketing, communicatie, promotie en acquisitie;
 • bedrijfsadvisering en -financiering;
 • advisering aangaande bedrijfshuisvesting en het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken en bedrijvencentra.

Inzicht bestuurlijk belang

14,52% aandelenbelang (aandelen A) en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn: de Stichting Brainport (50%), het Metropool  Regio Eindhoven (24,73%), de gemeente Helmond (5,27%),  de gemeente Veldhoven (3,25%) en de gemeente Best (2,23%). De houder van de B-aandelen (stichting) bepaalt de strategie van de vennootschap, de publieke aandeelhouders (A-aandelen) hebben de zeggenschap over de financiën/bedrijfsvoering.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Middels een schriftelijke ronde heeft de AvA ingestemd met het RvC-voorstel om mevrouw Carsouw (directeur) opnieuw een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bieden met als einddatum 31 december 2020.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. De RvC geeft aan dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de directeur in overeenstemming is met het beloningsbeleid van de AvA. Deze voldoet op haar beurt aan het gemeentelijk deelnemingenbeleid. Bij de voorbereiding op het agendapunt neemt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder. Aandeelhouder Eindhoven heeft in de voorbije AvA aangegeven dat het bezoldigingsbeleid voor de bestuurder van Brainport Development nog dateert van vóór inwerking treden van de WNT. Volgens het huidig geldend bezoldigingsbeleid van de vennootschap zou het theoretisch mogelijk zijn om, in het geval van een meerhoofdige directie, een bestuurder van de vennootschap een bezoldiging toe te kennen die boven het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum ligt. Hoewel daarvan momenteel absoluut geen sprake is, heeft de aandeelhouder Eindhoven om het bezoldigingsbeleid passend te maken op de WNT. De voorzitter zegt toe dit te zullen doen en een op dit punt aangepast voorstel ter vaststelling aan de aandeelhouders voor te zullen leggen. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

In juni 2015 heeft de stichting een nieuwe strategische koers vastgesteld. Deze strategische koers genaamd Brainport Next Generation omvat een adaptief, strategisch programma, dat bijdraagt aan de economische structuurversterking van Brainport regio Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Focus ligt daarbij op de versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer startende en groeiende bedrijven en verdere internationalisering van de regio. De nieuwe strategische koers is vastgelegd in een door de AvA vastgesteld meerjarenplan 2017-2020.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

 • Toenemende deelname aan steeds complexere (subsidie)regelingen door Brainport Development B.V.: risico van het achteraf niet-subsidiaal stellen van kosten. Het door subsidieverstrekkers en –partners onaangekondigd doorvoeren van projectwijzigingen leidend tot lagere vaststelling en/of terugbetaling verstrekte middelen. Het niet conform afspraken handelen van consortiumpartners binnen projecten waarvan de vennootschap penvoerder is, leidend tot naheffingen of kortingen.
 • Gelet op het risicoprofiel is het weerstandsvermogen nog niet toereikend.. Op basis van een door PWC uitgevoerde berekening heeft de AVA van 19 mei 2016 besloten een weerstandscapaciteit van 95% op te bouwen, oftewel € 2,8 miljoen (was €3,7 miljoen). Echter een deel van het eigen vermogen is niet snel liquide te maken. Van het eigen vermogen kan €2.456.698 gezien worden als weerstandsvermogen (dit betreft de Agioreserve en een deel algemene reserve). In de AvA zijn afspraken gemaakt hoe een en ander bereikt wordt, onder andere door verkoop van deelnemingen. Positieve resultaten, bijvoorbeeld ontstaan uit bijzondere baten uit deelnemingen, zullen toekomstig dan ook nog aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Directie, commissarissen en aandeelhouders achtten het echter niet opportuun én in strijd met de doelstellingen van de vennootschap om - in afwijking van de huidige wijze van handelen - op ‘winstmaximalisatie’ te gaan sturen om de benodigde weerstandscapaciteit versneld te bereiken.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

-72

2.410

3.215

35

2.611

3.287

Toelichting financiële informatie

Breedband Regio Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Voor 21 aandeelhouders en een groot aantal huurders een glasvezelnetwerk in Eindhoven en omgeving exploiteren. Het primaire doel is in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op andere wijze realiseren  van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven en aan bedrijven, organisaties en instellingen middels overeenkomst in gebruik geven van capaciteit op deze infrastructuur ten behoeve van hun eigen gebruik of van het door hen beschikbaar stellen van die capaciteit voor gebruik door derden.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 30,7% van de aandelen. Andere belangrijke aandeelhouders zijn Stichting Woonbedrijf SWS HhvL (12,3 %), Stichting De Vitalis Zorg Groep (6,8 %), Stichting beheer Activa Summa (6,8 %) en Trudo Lichtrijk B.V. (5,9 %).

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de AVA van 12 december 2016 is RvC lid E. van Schagen herbenoemd tot en met 1 juli 2017 en is de nieuwe directievoering per 1 januari 2017 in handen van Empuls per 1 januari 2017.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden m.b.t. normering van topinkomens. Via de voorbereiding van een AVA wordt dit in het advies meegegeven aan de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

BRE is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en eventuele uitbreiding van het BRE netwerk voor haar aandeelhouders c.q. gebruikers. Daarnaast is BRE verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de EFX (een neutraal en onafhankelijk knooppunt voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken). Directievoering is  neergelegd is bij Empuls BV (is bekrachtigd in de AvA van 12 december jl en salariëring AVA 31 januari jl.). Dit vindt plaats conform afspraken.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het samengaan van BRE met de activiteiten van de stichting EFX heeft geleid tot de oprichting van een 100% werkmaatschappij EFX BV onder BRE B.V. Per 1 oktober 2016 heeft een activa / passiva transactie plaatsgevonden. In 2016 heeft een carve-out plaatsgevonden van de activiteiten van BRE en EFX vanuit Endinet naar een zelfstandige organisatie voor de beide bedrijven. Deze is per 1 januari 2017 actief. De nieuwe organisatie telt 3,5 tot 4 FTE. De doelstelling van EFX B.V. wordt het realiseren van een neutraal en onafhankelijk knooppunt voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken, en het knooppunt te ontwikkelen en te bevorderen. De activiteiten van de stichting EFX worden feitelijk voortgezet onder BRE. Hierbij sprake van aanloopverlies, hetgeen in principe op termijn terugverdiend moet worden.
EFX ziet zich in 2017 geplaatst voor twee uitdagingen te weten: de vervanging van de bestaande switch en het voorbereiden van de verhuizing van het datacenter (incl. het verleggen van de glasvezelnetten). Het huidige huurcontract met de TU/e loopt tot 1 november 2018. Er worden scenario’s ontwikkeld voor toekomstvaste huisvesting en geven acceptabele investeringskosten. Het Eigen Vermogen is naar verwachting toereikend om dit te financieren.

In de jaarrekening 2015 wordt het volgende risico benoemt: "Door overname van de activa en passiva, inclusief de activiteiten van SGV in 2015 en het overnemen van de activa en passiva, inclusief de activiteiten van EFX in 2016 zullen er in de komende periode extra kosten zijn voor juridische, fiscale, financiële en projectmanagement ondersteuning. Het resultaat voor 2016 zal hiermee verder onder druk komen te staan. De directie zal dit risico waar mogelijk beperken door activiteiten met betrekking tot de overname van de activa en passiva van EFX in 2016 af te ronden en juridische ondersteuning intern bij Endinet B.V. te beleggen."
In 2017 wordt de nieuwe strategie van BRE en EFX verder vormgegeven.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

-41

670

4.207

55

768

4.248

Toelichting financiële informatie

Eindhoven Airport N.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Schiphol Nederland BV  voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op het militaire luchtvaartterrein  Eindhoven.
Coalitie-akkoord zegt hierover:  'Eindhoven Airport moet vooral ten dienste staan van de (economische) groei van de regio, waarbij een balans moet worden gevonden tussen groei, duurzaamheid en hinderbeperking. Wij houden ons aan de Alders-afspraken zoals deze in de vorige collegeperiode zijn gemaakt.'

Inzicht bestuurlijk belang

24,5% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn provincie Noord-Brabant (24,5%) en SchipholGroup (51%). Zeggenschap verloopt via de AVA. Tevens sprake van zeggenschap middels bindende voordracht door gemeente van 1 van de 4 commissarissen.
Beperkte zeggenschap op basis van minderheidsbelang. Aangegeven is dat de voorbije jaren de stemverhouding geen issue is gebleken tijdens de AVA, behalve op het punt van de beloningsstructuur. De beloningsstructuur komt jaarlijks terug.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de raad van commissarissen is in 2016 mevr. B. Otto toegetreden op bindende voordracht van Schiphol Group en met instemming van het college van B&W (collegebesluit 6-9-2016), ter vervanging van dhr. Rutten.

Wet Normering Topinkomens

Door wethouder Seuren is in de AVA opnieuw aandacht gevraagd voor het gemeentelijk standpunt dat de salariëring van de directeur van Eindhoven Airport te hoog is in vergelijking met de normen die gelden op grond van de WNT. Dit standpunt is in de AVA echter (opnieuw) niet overgenomen. Conform toezegging van de wethouder in de gemeenteraad is ambtelijk in contact getreden met de rijksvertegenwoordiging in de luchthaven Schiphol. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van standpunten. Afspraak met wethouder dat evt. vervolginitiatief van hem uitgaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit is of wordt betrokken bij bespreking jaarplan in AVA.

Geleverde prestaties

In 2016 is gestart met de bouw van het multipurpose building op P1. Met het realiseren van dit multifunctionele gebouw zullen we parkeercapaciteit vergroten, een hoogwaardig OV-busstation faciliteren en een McDonald’s restaurant huisvesten met McDrive.

Binnen de vergunde geluidsruimte volgens het kabinetsbesluit van 2015 is het aantal vluchten en bestemmingen gestaag gegroeid, zoals toegelicht en besproken in de AVA. Voor coördinatie van de uitvoering van genoemd kabinetsbesluit (tot 2020) is de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ingesteld, met bestuurlijke vertegenwoordiging van het rijk, provincie,  gemeente Eindhoven en regiogemeenten. In deze uitvoeringstafel zijn een bestuurlijke regiegroep en 2 werkgroepen (Monitoring van de Uitvoering resp. Innovatie) ingericht. Voorstellen mbt diverse onderwerpen (o.a. Leefbaarheidsfonds, evaluatie route 1B, aanpak innovatie) zijn aangekondigd voor voorjaar 2017.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Geen bijzondere (financiële) risico’s. Gelet op de toekomst is wel essentieel dat de huidige vergunning voor Eindhoven Airport (kabinetsbesluit 2015) per 1 januari 2020 afloopt. Het is van het grootste belang dat het proces om tijdig tot besluitvorming over de periode vanaf 2020 binnenkort wordt opgestart. De eerste initiatieven zijn hiertoe inmiddels genomen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

10.636

31.506

74.678

8.269

28.634

64.500

Toelichting financiële informatie

Enexis Holding N.V., gevestigd te Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Wettelijk geregeld dat netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. Alternatieven om aandelenpakket te verkopen aan andere overheden zijn op dit moment niet voorhanden.

Inzicht bestuurlijk belang

0,015% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn zes provincies (ligging van het netwerk) die de meerderheid (74 % van de aandelen) bezitten. De 116 gemeenten bezitten 26 % van de aandelen. Alleen sprake van eigenaarschap (eigenaarsrol) – belegd bij wethouder Financiën. Puur “volgend”, wel AVA stukken vooraf in het college, echter gezien de zeggenschap geen vertegenwoordiging in de AVA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In 2016 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd en is een lid herbenoemd.

Wet Normering Topinkomens

De beloning van de twee leden van de raad van bestuur voldoet aan het overgangsregime 2015 van de WNT. Door mutaties in de Raad van Commissarissen conform het rooster van aftreden is de gehele raad in de loop van 2016 beloond volgens deze nieuwe WNT-normen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Enexis, Provincie NB en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter. In 2017 wordt deze samenwerking verdiept en verbreed.

Geleverde prestaties

Aanleg, onderhoud, beheer en ontwikkeling van transport- en distributienetwerken.
Geleverde prestaties zijn conform afspraak.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Enexis ziet dat externe ontwikkelingen, zoals grotere ambities in klimaatakkoorden en versnelde technologie-gedreven marktdisrupties, potentieel urgent en versneld meer impact hebben op de markten en rollen van Enexis. Zij zal daarom vervroegd haar strategisch plan herijken in 2017. Aandeelhouders worden hierbij betrokken.
Welke risico’s zijn er aanwezig binnen de verbonden partij die ook een risico in kunnen houden voor de financiële positie van de gemeente Eindhoven? Hoe wordt daar binnen de verbonden partij mee omgegaan (evt. relatie met weerstandsvermogen)?
Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
In september wordt door de toezichthouder ACM bekend gemaakt hoe het nieuwe methodebesluit er uit ziet. Hiermee wordt bekend wat de basis is voor de vaststelling van de toegestane inkomsten in deze reguleringsperiode. Op basis van het methodebesluit rekent Enexis vervolgens haar bedrijfsvoering door. Daarnaast wordt in 2017 ook nog een nieuwe strategie vastgesteld, waarbij nog geen inzicht is welke impact dit heeft op de financiële situatie binnen Enexis. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

207.000

3.580.000

3.704.000

223.100

3.471.700

3.607.700

Toelichting financiële informatie

Flight Forum Beheer B.V. gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Zie Flight Forum C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Flight Forum C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Flight Forum C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Flight Forum C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Flight Forum C.V.

Geleverde prestaties

Zie Flight Forum C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Zie Flight Forum C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

0

72

18

0

18

18

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

Flight Forum C.V. gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief, winstgevend en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering (circa 51% belang) van zowel de BV als de CV. De CV wordt bestuurd door de beherend vennoot (BV). In afwijking van het deelnemingenbeleid is de directeur van de BV een ambtelijk vertegenwoordiger. De voorbereiding voor de AVA vergaderingen gebeurt vanuit sector economie en cultuur door de ambtelijke opdrachtgever Flight Forum.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Vanuit Schiphol Real Estate is een nieuwe commissaris aangesteld. Afgelopen jaren is het voorzitterschap van Flight Forum ingevuld door Schiphol Real Estate. Deze rol wordt sinds 2016 ingevuld door de commissaris vanuit de gemeente Eindhoven, mevrouw Lemkes.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De intentie is om Flight Forum als duurzame bedrijfslocatie te ontwikkelen. Dit wordt verder aangezet in het ambitie document dat recent voor Flight Forum is opgesteld. Het is de bedoeling het terrein te vergroenen, de fiets meer en prominenter te introduceren en mogelijk te maken en door te onderzoeken of duurzame energie voorziening mogelijk is.

Geleverde prestaties

Flight Forum heeft in 2016 een ambitie document vastgesteld om daarmee het terrein toekomstbestendig te maken. We willen de aantrekkelijkheid van het terrein vergroten om bestaande bedrijven te houden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Het document biedt oplossingen voor de verkeersafwikkeling, de vergroening van het terrein en duurzaamheid. Dit zijn doelstellingen voor de langere termijn. Voor de korte termijn is een kwartiermaker aangesteld om enkele quick wins op te pakken, dit naar aanleiding van een enquête onder de bedrijven en het personeel. Ook heeft de kwartiermaker de taak om de contacten/netwerk op het terrein te vergroten alsook met de omliggende stakeholders.

De HOV parkeergarage heeft een update gekregen met nieuwe apparatuur en daardoor is kort parkeren ook mogelijk geworden.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Door de achterblijvende grondverkopen is het lastig om een sluitende begroting neer te leggen. Om het terrein voor investeerders aantrekkelijk te maken en te houden moet er wel geïnvesteerd worden. Deze investeringen zijn gedaan om uiteindelijk een impuls in de grondverkopen te krijgen. Een sluitende begroting is dan lastig. Uiteindelijk zal een investering wel moeten leiden tot een positieve impuls in latere jaren, waardoor een sluitende begroting op langere termijn mogelijk moet zijn. Anders is er geen sprake van een rendabele investering. Gezien de economische groei en de aantrekkende interesse in Flight Forum is de verwachting dat de grondverkopen zullen gaan stijgen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

140

4.628

11.927

650

4.975

11.786

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

Muziekgebouw N.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van het Muziekgebouw Eindhoven, subsidieverlener en vastgoedverstrekker. Door deze meervoudige rol is er sprake van een aanzienlijk bestuurlijk belang.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Wisselingen in bestuur: - Dhr de Jong heeft Mevr. Meijer vervangen als voorzitter van de Raad van Commissarissen; - Mevr. Meijer is afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen; - Dhr. Janssen is toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen.- Dhr. Dierick is toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen

Wet Normering Topinkomens

De bezoldiging valt binnen de kaders van het WNT.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AVA vergadering aandacht voor gevraagd.

Geleverde prestaties

Het Muziekgebouw Eindhoven heeft in 2016 divers en hoogstaand programma aangeboden.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het Muziekgebouw Eindhoven (MGE) heeft al een aantal jaren een niet-sluitende exploitatie. In 2016 zijn verdere stappen gezet met de gezondmaking van het Muziekgebouw Eindhoven. Onder andere is een doorlichting uitgevoerd naar mogelijkheden voor verbetering van de bedrijfsvoering.
Het Muziekgebouw heeft aangegeven dat zij verwacht niet aanvullende structurele financiering nodig te hebben voor de gezondmaking. De raad is inmiddels verouwelijk geïnformeerd over de strategie om deze gezondmaking te realiseren.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

-306

4.346

-1.871

-718

4.450

-1.565

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld door de AVA.

Park Strijp Beheer B.V. gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Zie Park Strijp C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Park Strijp C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Park Strijp C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Park Strijp C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Park Strijp C.V.

Geleverde prestaties

Zie Park Strijp C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Zie Park Strijp C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

206

1.087

298

375

577

92

Toelichting financiële informatie

Park Strijp C.V. gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van het Masterplan Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, kantoor- en centrumfuncties zoals voorzien in he Masterplan.
De doelstelling van Park Strijp C.V. is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging op basis van het Masterplan, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend milieu en hoogwaardige kwaliteit.  

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven:
- Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
- Park Strijp Beheer C.V.: 50 % aandelen
VolkerWessels:
- Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
- Park Strijp Beheer C.V.  50 % aandelen

Grondexploitatie/bouw- en woonrijp maken vindt plaats voor rekening en risico van Strijp C.V.  Door Strijp C.V. zullen de gronden en gebouwen in het Deelplan gebied gefaseerd worden aangeboden aan de ontwikkelaar VolkerWessels (tot ten hoogste 50.000 m2 bedrijfsvloer oppervlakte) ten behoeve van de opstalontwikkeling.

Park Strijp B.V. kent een RvC, waarvan 1 commissaris is benoemd op bindende voordracht van de gemeente Eindhoven (aandeelhouder A), 1 commissaris op bindende voordacht door Strijp S B.V. (aandeelhouder B) en een 3e commissaris (voorzitter) op voordracht van beide andere commissarissen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Er zijn geen wijzigingen opgetreden.

Wet Normering Topinkomens

Er bij de bezoldiging van bestuurders/commissarissen/topambtenaren voldaan aan de Wet Normering Topinkomens. Voor zover dit aan de orde komt/moet komen, ziet de AVA hierop toe i.c. neemt hiertoe benodigde beslissingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via de AVA wordt hier met enige regelmaat aandacht voor gevraagd. In 2016 is door de gemeente een PSO-convenant getekend met Stam & De Koning, de vaste bouwaannemer binnen het gebied. Tevens zal in 2017 aandacht worden besteed aan een verkenning tot extra kansen voor duurzaamheid (vloeit voort uit in 2017 vastgesteld gemeentelijk Klimaatplan).

Geleverde prestaties

Oorspronkelijk zijn voor het totale plangebied 7 deelplannen opgesteld. Deze deelplannen zijn verder opgedeeld in 31 bouwvelden. Hiervan zijn er inmiddels 19 verkocht, in 2016 is 1 bouwveld (M) geschrapt, er resteren nog 11 bouwvelden. Deze 11 zijn voorverkocht (niet geleverd en betaald) aan Park Strijp CV en waarbij er met 8 wel al afspraken bestaan met een eindgebruiker, maar voor 4 nog geen eindgebruiker in beeld is. In het 4de kwartaal van 2016 is het schoolgebouw van St. Lucas opgeleverd. Ook de eerste woningen van Space S zijn in het 4de kwartaal van 2016 door Woonbedrijf opgeleverd. Spoorzone BV levert medio 2017 / 1ste kwartaal 2018 gefaseerd 330 woningen en een parkeergarage op.
Om voldoende levendigheid in het gebied te houden, blijft de skate hal staan en wordt daar overheen gebouwd, hiervoor is bouwveld M geschrapt. In 2017 verwachten we de bouwaanvraag van st. Trudo voor de bebouwing over de skate hal evenals aanvragen van de Spoorzone bv voor bebouwing van twee bouwvelden langs het spoor.

Het resultaat is dat voornoemde ambitie steeds meer vorm begint te krijgen. Vastgesteld kan worden dat de industriële bedrijvigheid nagenoeg is weggetrokken. En dat de ruimte nu steeds meer wordt ingenomen door nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en de eerste bewoners.
Om te bewerkstelligen dat de feitelijke zogenaamde opstalontwikkeling op gang blijft, moet er momenteel wel veel energie gestopt worden in continue marktverkenning en acquisitie, naast dat er ook gestudeerd wordt op onderwerpen als flexibilisering van programma/planning/ regelgeving, op het benutten van kansen van de tijdelijkheid in de transformatie-opgave, etc. Ook is er Fond-S (financiële stimulans voor gewenste functies) in het leven geroepen, en Mobility-S (innovatief parkeer- en mobiliteitsprogramma) opgericht. Hiermee wordt het voor opstalontwikkelaars iets eenvoudiger om te blijven realiseren.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

In z’n algemeenheid geldt dat Strijp-S sinds 2008 te maken heeft met de effecten van de recessie, maar ook anderszins ontwikkelingen, zoals veranderende rol woningcorporaties (focus op sociaal- en maatschappelijke vastgoed). De planningshorizon moest hierom al drastisch worden herzien (exploitatietermijn bijgesteld naar 2028). Op dit moment wordt echter conform planning gehandeld.

Vennootschapsbelasting (VPB): per 1 januari 2016 treedt de wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsondernemingen in werking. Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen die winst beogen of structurele overschotten behalen en concurreren met de markt, vennootschapsbelastingplichtig. De PPS is niet zelfstandig belastingplichtig en hoeft ook geen aangifte te doen. De herziene belastingplicht heeft gevolgen op het niveau van de participanten, i.c. gemeente Eindhoven en Volker Wessels. Bij het opstellen van de fiscale openingsbalans mogen gerealiseerde verliezen voor fiscale doeleinden in principe niet meer in aanmerking worden genomen in de periode ná 1 januari 2016.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

239

25.856

2.002

163

27.324

1.763

Toelichting financiële informatie

Parktheater Eindhoven N.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

100% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Geen wijzigingen in 2016. Wel treed een van de leden van de RvC per 1-1-2017 af en is eind 2016 een besluit door het college van B&W genomen, gevolgd door een aandeelhoudersbesluit, om in te stemmen met de voordracht van twee nieuwe leden van de RvC.

Wet Normering Topinkomens

Onderdeel subsidieverlening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Parktheater heeft hier vanuit intrinsieke motivatie veel aandacht voor.

Geleverde prestaties

Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

In 2016  heeft het Parktheater een aanvraag gedaan voor subsidie in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) regeling bij stichting Cultuur Eindhoven (SCE). De aanvraag is positief beoordeeld door de Cultuurraad van SCE. Gebaseerd hierop heeft het Parktheater voor vier jaar, te weten 2017 tot en met 2020, subsidie als BIS-instelling verleend gekregen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2016

31-12-2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

31-12-2015

136

4.272

3.149

279

3.840

3.013

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.

Twice Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Publiek-private samenwerking die vier technologisch hoogwaardige (thematische) incubators heeft gerealiseerd en zonder winstoogmerk exploiteert op high tech & science campussen. Het versterken van de sociaal-economische structuur in de regio Eindhoven, het stimuleren van de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid naar werkgebied, het stimuleren van vervangende en/of nieuwe werkgelegenheid, het verwerven van en exploiteren van onroerende goederen en bedrijvencentra.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 20% aandelenbelang.
Andere aandeelhouders: Brainport Development 20%, De Brabantse Ontwikkelmaatschappij 20%, De Rabobank 20%, TU/e 20%. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem (1/5 deel van de zeggenschap).

Voorafgaand aan AvA is sprake van een uitgebreide RvC, waarin - met uitzondering van de gemeente en Rabobank - geen commissarissen ‘van buiten’ fungeren- en die tevens de aandeelhoudersrol waarnemen, waardoor in de praktijk de aandeelhouder Eindhoven in de AvA in termen van informatievoorziening een achterstandspositie heeft in de vergadering. Brengt scheve verhoudingen met zich. Governance is aandachtspunt.

In 2016 is het proces rondom governance ingang gezet. In de Ava van 2 februari 2017 is de concept statutenwijziging op de agenda geweest. Daarin wordt het huidige afspiegelingsbeginsel verlaten en de aandeelhouders meer op afstand gezet. De facto was dat al het geval voor (enkel) aandeelhouder Eindhoven, gegeven ons gemeentelijk deelnemingenbeleid (externe commissaris), nu wordt voorgesteld dat dit ook voor de overige aandeelhouders geldt. Dat brengt aandeelhouder gemeente in dezelfde informatiepositie als de overige aandeelhouders (die uit hun eigen organisatie een commissaris voordroegen, in de praktijk een en dezelfde persoon daarvoor aanwezen en zo informatievoorsprong hadden op aandeelhouder gemeente). De statuten zijn bovendien geactualiseerd (Flex BV-wetgeving). In de komende AVA wordt een en ander geformaliseerd.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Brainport Development NV voert geen directie meer binnen Twice. In de AVA van 2 juni 2016 stelt De Raad van Commissarissen  unaniem voor om kandidaat J-N de Groot voor te dragen voor benoeming tot directeur (0,2 fte). Per 1 juli 2016 tegen maximaal € 25.000 per jaar en op basis van inhuur.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Bij de voorbereiding van de AVA 2 juni waarbij de benoeming directeur op de agenda stond is de beoordeling gemaakt of de salariëring binnen de WNT normering valt. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

Resultaat wordt bepaald door verhuur van gebouwen (bezettingsgraad).

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

 • De bezettingsgraden van thematische bedrijvencentra (op de gewilde locaties van High Tech Campus en TU/e SciencePark; daarin ook labs en bedrijvendiensten) steken positief af in vergelijking met de generieke bedrijvencentra.  
 • Er is sprake van aanloopverliezen van Catalyst en Mu. Deze worden gedekt uit het eigen vermogen van de Stichting Twice Support (STS) . Deze financiële buffer is in 2016 circa 1 miljoen. De vraag is hoe lang STS de exploitatietekorten bij Catalyst en Mu kan blijven afdekken. Een en ander is volgens een door de RvC vastgesteld meerjarenplan. Aanloopverliezen kunnen tot maximaal 10 jaar afgedekt worden bij STS, zolang de financiële ruimte van de Stichting toereikend is.
 • Binnen Brainport regio Eindhoven is veel aandacht voor startups en doorgroeiende ondernemingen. Twice herpositioneert thans haar strategie op mogelijke nieuwe doelgroepen in het hightech ecosysteem van de regio.

De AVA heeft aan de directie gevraagd of er inzicht in de bedrijfsrisico’s kan worden gegeven, en de vertaling daarvan naar het benodigd eigen vermogen, als risicobuffer voor de continuïteit van de onderneming. Conform de notulen 2 juni 2016 zou meerjarenprognose, risicomanagement en weerstandsvermogen opgenomen worden in het op te stellen strategisch plan.  In de AVA van 2 februari 2017 is het strategisch plan mondeling toegelicht.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

244

14.768

4.866

280

14.571

4.622

Toelichting financiële informatie

Nog niet vastgesteld.