In de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing' zijn onder meer de risico's samengevat. Onder ‘risico’ verstaan we het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en/of externe omstandigheden waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (geen voorziening gevormd) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hieronder volgt een nadere toelichting van onze risico's (beeld ten opzichte van de begroting 2017).