Inleiding

Ons milieubeleid draagt bij aan een gezonde leefomgeving, optimaal gebruiken van grondstoffen en een duurzame ruimtelijke inrichting van de stad. Dat doen we door te hoog belaste situaties (bodem, geluid, lucht, risico’s externe veiligheid en straling) te saneren en restafval van huishoudens maximaal te hergebruiken. Ook wordt structureel bijgedragen aan voorbereiding van nieuwe ruimtelijke projecten. Daarmee beogen we de gebruikskwaliteit van de nieuwe leefomgeving (wonen, werken, verkeer, groen, water) gezond te houden of te maken. Milieukwaliteit van de leefomgeving wordt stadsbreed gemonitord en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. We willen bereiken dat uit huishoudens vrijkomend afval volledig wordt hergebruikt en dat fysieke leefomgeving beheerst en gezond is.
In 2016 zijn concrete bijdragen geleverd aan het doorontwikkelen van de milieuthema’s naar bijdragen aan de integrale duurzame en gezonde ontwikkeling van de stad (Klimaatneutrale/-adaptieve stad; Visie Eindhoven op weg; integrale gebiedsontwikkeling/Brainport City/Eindhoven Centraal). Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan opgaven van de Omgevingswet zoals het monitoren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het afweegbaar maken van gezondheid in te nemen bestuurlijke besluiten omtrent ruimtelijk-economische ontwikkelingen.